UHLELO: Yini ubumnini?

02 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
UHLELO: Yini ubumnini?

uMthunywa

UBUMNINI ligama eliyisichasiso. Njengezinye izichasiso igama eliyibumnini lichaza usobizo (ibizo kumbe isabizwana). Njengeminye imihlobo yezichasiso ubumnini kumele busetshenziswe losobizo ochazwayo futhi bumlandele kanje:

1. Umuzi kamnewethu mkhulu. 2. Abantwana bakho balembeko. 3. Inja yami iyaluma. 4. Zinhle ingubo zamakhosi. Kule imitsho amagama ayibumnini yila: kamnewethu, bakho, yami, zamakhosi.

Isichasiso sobumnini njengazo zonke izichasiso silezakhi ezimbili. Izakhi lezo yisivumelwano lesiqu.

Izivumelwano zobumnini – Izivumelwano zobumnini sizakha ngokujobelela isakhi sobumnini u – a esivumelwaneni senhloko kanje:

Ukwakhiwa kwezivumelwano zobumnini

Kusigaba 1(a) Kusivumelwano senhloko u- u sijobelela isakhi sobumnini u –a Sithole isivumelwano sobumnini wa-.

Kusigaba 2(a) Kusivumelwano senhloko ba- sijobelela isakhi sobumnini a sithole isivumelwano sobumnini ba-.

Kusigaba 3 kusivumelwano senhloko u sijobelela isakhi sobumnini a sithole isivumelwano sobumnini wa-.

Kusigaba 4 kusivumelwano senhloko (i) sijobelelo isakhi sobumnini a Sithole isivumelwano sobumnini ya-.

Kusigaba 5 kusivumelwano senhloko -li sijobelela isakhi sobumnini a Sithole isivumelwano sobumnini la-.

Kusigaba 6 kusivumelwano senhloko a sijobelela isakhi sobumnini a sithole isivumelwano sobumnini a-.

Izivumelwano zobumnini zakhiwa ngezivumelwano zenhloko. Izivumelwano zenhloko yizakhi ezenza kube lokuvumelana phakathi kwenhloko yomutsho lesenzo kanje: Ihatshi liyagijima. Sizaqala lapha kuviki ezayo.

Khumbula ukuvikela umkhuhlane weCovid-19 ngokuhlala uhlanzekile ugeze izandla ngesepa lamanzi. Faka isayeke sakho nxa uphuma ngekhaya ulandele konke okukhuthazwa ngabezempilo.

Share This:

Sponsored Links