UHLELO: Izikhanyiso ziyaqhutshwa

30 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
UHLELO: Izikhanyiso ziyaqhutshwa

uMthunywa

Isenzukuthi
KUVIKI ephelileyo sitshengise imihlobo ethize ephathelane lomhlobo wezikhanyiso izenzukuthi. Sikhangele imihlobo enjengeziphathelane lokuwa. Izibonelo: genqu, khithi, wohlo, dinsi njalonjalo. Eziphathelane lomlilo: bhu, bhe, langu, qhamu, citshi. Eziphathelane lemibala: gebhu, tshoko, tshu, nke, bhuqe, qhwa. Eziphathelane lamanzi: cwili, phamu, te, gelezi, gcwiligcwili, chapha (njalonjalo)

Nansi eminye imihlobo yezenzuluthi: Eziphathelani lokulala – daca, wathalala. Eziphathelane lemisindo – wa, qha. Eziphathelane lokuma: mpo, khwimilili. Eziphathelane lokweqa – tshopo.Eziphathelane lokugijima – thaphuthaphu. Ezikhomba ukwephuka – phaqa.

Eziphathelane lokudabuka – klwe. Eziphathelane lokuqhamuka. Eziphathelane lokusithela – sithe. Eziphathelane lokutshaya – muhlu. Eziphathelane lokubhoboza – bhobo.

Ezimayelana lokuhlaba – tshwa. Echaza ukuthatha – hluthu. Ezichaza ukubeka – qithi. Ezimayelana lokubamba – ngxi. Ezichaza ukuphunyuka – phunyu. Ezichaza ukudla – mofu. Ezichaza ukunatha – nku.

Ukwakhiwa kwezenzukuthi ezenzweni
Ezinengi izenzukuthi zakhiwa ngokususa ilunga lokucina ;esenzo. Izibonelo: finyeza – finye, gegebula – gegebu, gamula – gamu, hlephuna – hlephu, siphuna – siphu, gxamuza – gxamu, lunguza – lungu, genquka – genqu, cezuka – cezu, khuhluza – khuhlu.

Nanku umsebenzi elingawenza bafundi omayelana lezenzukuthi: Eziphathelane lamehlo, eziphathelane lokulala lokuhlala, eziphathelane lemisindo, eziphathelane lokuthatha lokubeka, ezichaza ukudla lokunatha.

Kuyini okuthi tshopo, tshazi, putshu, gqunsu, pekle, ntshobe,muhlu, tshwa?

Vikela umkhuhlane weCovid-19 ngokuhlala uhlanzekile. Hlala endlini nxa ungelasizatho sokuphunga ukuze uvikele amathuba okuthatha igcikwane leCovid-19. Tshiya umkhandlo phakathi kwakho labanye.

Share This:

Sponsored Links