UHLELO: Isibaluli siyaqhutshwa

25 Jun, 2020 - 00:06 0 Views
UHLELO: Isibaluli siyaqhutshwa

uMthunywa

Iziqu zesibaluli
IZIQU zesibaluli zingehlukaniswa ngezigaba ezilandelayo: 1. Iziqu zomdabuko (a) banzi – Ulime indima ebanzi. (b) qatha – Umfana oqatha ubatshiye bonke. (c) mnandi – Baqhunse ingoma emnandi waze wagida. (d) mbalwa – uthenge inkomo ezimbalwa. (e) ngcono – Bamthole engcono kulalokho obekubatshazwa.

2 Iziqu zesibaluli ezivela ezenzweni: (a) sebenza – Umuntu osebenzayo uyabukwa. (b) dlala – Bathole umntwana edlala yedwa phandle. (c) gela – Lo ogela lapha uyakwazi sibili.

3. Ezivela eziqwini zamabizo: (a) manzi – Badle umumbu omanzi izolo. (b) thundu – Usebenzise ingqamu ebuthundu engasikiyo. (4) Ezivela eziqwini ezikhomba imibala: (a) mhlophe – Uthenge isigqoko esimhlophe. (b) bomvu: Ulunywe zintombi ezibomvu. (c) mnyama: Umuntu omnyama kumele azigqaje ngobunyama bakhe.

5. Ezivela kuzibanjalo (a) yinyoka: Umuntu oyinyoka ngolivila. (b) lijaha: Umntwana okuthiwa lijaha ngosakhulayo njalo othandwayo. (c) lidwala – Inhliziyo elidwala ngelukhuni eyomileyo.

(6) Iziqu zesibaluli ezivela ezandisweni: (a) Udobhe imali ephansi. (b) kude: Uhambe endaweni ekude. (c) njenga: Uthenge imota enjenge yakho. 7. Ezivela kuzabizwana zenani: Ezilesiqu u – dwa ezikhomba ubunye (a) yodwa: Indoda eyodwa ibotshiwe. (b) bodwa: Ubuhlalu obubodwa kabusebenziseki.

8. Iziqu zesibaluli ezivela eziqwini ezilandelayo: (a) thile: Uyedinga umuthi othile esibhedlela. (b) ngaka: Inyoka engaka kangizake ngiyibone.

(c) (njeya: Uthwele esinjeya isikhwama. (d) njani: Ngumuntu onjani ofike lapha? (e) nje: Into enje ungayiphindi futhi.

Share This:

Sponsored Links