UHLELO: Isenzo siyaqhutshwa – Isakhiwo sesenzo

01 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
UHLELO: Isenzo siyaqhutshwa – Isakhiwo sesenzo

uMthunywa

Ake siqale ngokuhlolisisa izenzo ezilandelayo: -fa, -fela, -fisa, -fiwa. –dla, -dlela, -dlisa, -dliwa. –thola, -tholela, -tholisa, -tholelwa.

Esikunanzelelayo ngalezizenzo yikuthi lanxa isenzo singaze sibe siguquka ngayiphi indlela kukhona ingxenye yaso engaguqukiyo ezinjengalezi:

-f- ku –fa, -fela, -fisa laku- fiwa. –dl- ku- dla, -dlela,-dlisa, -dliwa. –th- ku- thola, -tholela, -tholisa, laku- tholelwa. Le ingxenye engaguqukiyo ithiwa ngumsuka. Yiso-ke isakhiwo sesenzo leso.

Izivumelwano zesenzo: Isenzo singasetshenziswa lezivumelwano eziyimihlobo emibili. 1. Isivumelwano senhloko 2. Isivumelwano sikamenziwa.

Lapha besikhumbuzana ngalapha esicine khona kunyanga edlulileyo. Ake sihlolisise izimpambosi zesenzo. Yini izimpambosi zesenzo? La ngamagama amatsha alengqondo entsha akhiwa ngokusebenzisa izijobelelo eziqwini zesenzo. Izenzo ezizalwa ngale indlela sizibiza ngokuthi ziyimpambosi zesenzo.

Ziyisikhombisa impambosi zesenzo: 1. Ezokwenzayenza 2. Eyokwenziwa 3. Eyokwenzana 4. Eyokwenzisa 5. Eyokwenzela. 6. Eyokwenzisa. 7.

Eyokwenzeka. Lapha sizaqala ngokufunda ngempambosi yokwenzayenza. Impambosi le siyakha ngokuphindaphinda isiqu sesenzo.

Liyazichaza igama lale impambosi. Litsho ukwenza into ngokungayi ngaphi.

Izibonelo zemitsho: 1. Dlayidla ubusuhamba ekweluseni inkomo. 2. Thanyethanyela ususe uthuli lolu. Ngimbone ebhalabhala ephetshaneni elincane. Kuthiwa kwesinye isikhathi singayisebenzisa impambosi le nxa siveza ukuthi ulutho oluthize lwenziwa kalula, kungelabunzima. Izibonelo: Ufike ngekhaya wahlalahlala wedlulela emasimini.

Ubhalabhale umsebenzi wesikolo wawuqeda abanye bengakafiki.

Sizaqala ngokutshengisa ukuthi isebenza njani ngokulandula le impambosi. Isikhathi sihambile bafundi ngalokho-ke bambani ziqine ezifundweni zenu. Ngasikhathisinye vikelani
umqedazwe COVID -19.

Share This:

Sponsored Links