UHLELO: Isenzo siyaqhutshwa

24 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
UHLELO: Isenzo siyaqhutshwa

uMthunywa

Izimpambosi zesenzo
Lesi sihloko siveza mgceke ukuthi silokhu siqhubeka ngokuhlela isenzo. Sesikhangele ukuthi siyini isenzo, imihlobo yezenzo kanye lezivumelwano zesenzo. Kusukela lamhlanje sizahlolisisa izimpambosi zesenzo. Ziyini zona izimpambosi zesenzo?

Izimpambosi zesenzo ngamagama amatsha alengqondo entsha akhiwa ngokusebenzisa izijobelelo eziqwini zesenzo. Izenzo ezizalwa ngale indlela sizibiza ngokuthi yizimpambosi zesenzo. Ziyisikhombisa impambosi zesenzo: 1. Impambosi eyokwenzayenza. 2. Impambosi yokwenziwa 3. Eyokwenzana 4. Eyokwenzisa 5. Eyokwenzela 6. Eyokwenzisisa 7. Eyokwenzeka.

Kuliviki sizaqala ngokufunda impambosi yokwenzayenza. Impambosi le siyakha ngokuphindaphinda isiqu sesenzo. Liyazichaza igama lale impambosi. Litsho ukwenza into ngokungayi ngaphi njengokuthi: 1. Dobhadobha inkunyana uyepheka. 2. Hambahamba kancinyane uqinise umzimba. 3. Yekela ukudlaladlala lapha abanye besebenza. 4. Uthe ukudlayidla waseyekela. 5. Hlafuhlafuna umuthi lo engxenye ungakunceda.

Kwesinye isikhathi singayisebenzisa impambosi le nxa siveza ukuthi ulutho oluthize lwenziwa kalula, kungelabunzima. Izibonelo: 1. Ngifike ngekhaya ngabhalabhala ngasengilala. 2. Usikasike utshani wabuyela ekhaya. Silakho futhi ukuyisebenzisa impambosi le ekulanduleni nxa siveza ukuthi ulutho oluthize kalwenzeki lula. Izibonelo: 1. Imota kazitholwatholwa lapha. 2. Umfana lo ukhanya elolaka, kahlekahleki.

Kuviki ezayo sizaqala ngokuhlolisisa ukwakhiwa kwayo le impambosi yokwenzayenza.

Share This:

Sponsored Links