UHLELO: Isenzo siyaqhutshwa

17 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
UHLELO: Isenzo siyaqhutshwa

uMthunywa

Ngeviki ephelileyo sitshengise isivumelwano senhloko asaze sasiphetha. Sitshiye imicijo emibili ngesivumelwano senhloko. 2. Okunye esakunanzelelayo yikuthi ziyatshiyana lezingxenye kusiya ngezigaba zamabizo ayinhloko yemitsho yethu. 3. Okokucina esakubonayo yikuthi ingxenye zonke lezi zisekuqaleni kwesenzo.

Zona lezingxenye zezenzo ezitholakala ekuqaleni kwesenzo zisenza isenzo sivumelane lenhloko yomutsho zithiwa yizivumelwano zenhloko.

Isivumelwano sikamenziwa
Ake ufunde imitsho elandelayo: 1. Umfana ugada ibhayisikili. 2. Umama uphothula uhayezi. 3. Umbalisi ufundisa abantwana.

Emutshweni wokuqala ibizo elithi umfana liyinhloko yomutsho. Okwenziwa ngumfana yikugada, ngakho igama elithi gada liyisenzo.

Umfana ugada ibhayisikili. Igama elithi ibhayisikili ngumenziwa ngoba liveza ukuthi lokho okwenziwa ngumfanaa kwenziwa kubani.

Ngokunjalo igama elithi uhayezi ngumenziwa emutshweni wesibili, kuthi leli elithi abantwana libe ngumenziwa emutshweni wesithathu.

Ake sifunde eminye imitsho: Umfana uyaligada ibhayisikili. Umama uyaluphothula uhayezi. Umbalisi uyabafundisa abantwana.

Esikunanzelela lapha yilokhu: 1. Ingxenye ezilandelayo; uyali-, lu-, ba- zenza isenzo sivumelane lomenziwa. 2. Ziyatshiyana lezingxenye kusiya ngezigaba zamabizo angomenziwa. 3. Ingxenye lezi esikhuluma ngazo zitholakala phakathi laphakathi kwesivumelwano senhloko lesiqu sesenzo.

Zonke lezingxenye zesenzo ezenza isenzo sivumelane lomenziwa emtshweni zithiwa yizivumelwano zikamenziwa.

Share This:

Sponsored Links