UHLELO: Isenzo siyaqhutshwa

10 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
UHLELO: Isenzo siyaqhutshwa

uMthunywa

Hlolisisa izenzo ezilandelayo: -fa, -fela, -fisa, -fiwa. –dla, -dlela, -dlisa, -dliwa. –thola, -tholela, -tholisa, -tholelwa, –sukuma, sukumel, -sukumisa.

Esikuqaphelisa ngalezizenzo ezingaphezulu yikuthi lanxa isenzo singaze sibe siguquka ngayiphi indlela kukhona ingxenye yaso engaguqukiyo ezinjengalezi: fa – f, fela – f, fisa – f, fiwa – f, dla – dl, dlela – dl, dlisa – dl, -dliwa – dl, thola – th, tholela – th, -tholisa – th, tholelwa – th, -sukuma – sukum, -sukumela – sukum-, -sukumisa – sukum-

Izivumelwano zesenzo
Isenzo singasetshenziswa lezivumelwano eziyimihlobo emibili: 1. Isivumelwano senhloko 2. Isivumelwano sikamenziwa
Fundani imitsho elandelayo ukuze lizwisise isivumelwano senhloko: Umfana uyahamba. Izinyane liyahamba. Ukufa kuyahamba. Uchago luyachitheka.

1. Emitshweni engaphezulu sinanzelela ukuthi ingxenye yesenzo esekuqaleni yenza isenzo sivumelane lebizo eliyinhloko yomutsho.

2. Okunye esikuqaphelisayo yikuthi ziyatshiyana lezingxenye kusiya ngezigaba zamabizo ayinhloko yemitsho yethu.

3. Okokucina esikubonayo yikuthi ingxenye zonke lezi zisekuqaleni lwesenzo.

Zona lezingxenye zezenzo ezitholakala ekuqaleni kwesenzo zisenza isenzo sivumelane lenhloko yomutsho zithiwa yizivumelwano zenhloko.

Isivumelwano sikamenziwa
Funda imitsho elandelayo: Umfana uqhuba inkomo. Ugogo uphothula uhayezi. Umbalisi ufundisa abantwana.

Sizaqala lapha kuviki ezayo

Hlala uhlanzekile uvikele ubhubhane lweCovid-19. Hlala ngekhaya nxa kungela sizatho esikhulu esikwenza uphume ngekhaya. Ukhona umkhuhlane lo. Kumele siwuvikele hatshi ngoba uHulumende esitsho njalo kodwa ngoba uyingozi kuye wonke umuntu.

Share This:

Sponsored Links