Uhlelo: Isabizwana sokukhomba

02 Apr, 2020 - 00:04 0 Views
Uhlelo: Isabizwana sokukhomba

uMthunywa

Kuviki ephelileyo sixoxe ngesabizwana soqobo. Sitshengisile ukusetshenziswa kwaso emitshweni. Lamuhla sizaxoxa ngomunye njalo umhlobo wesabizwana othiwa yisabizwana sokukhomba.

Isabizwana sokukhomba ligama elikhomba ukuthi ulutho lolo okukhulunywa ngalo lungaphi ngebanga, okutsho ukuthi luseduze, lubuqamama, kumbe lukude.

Njengezinye izabizwana isabizwana sokukhomba simela ibizo njalo sigcizelela ibizo emutshweni. Funda imitsho elandelayo: Inkomitsho le isilolufa. Lezi inkomo zisengwe ekuseni. Ugwalo lolu luyahlabusa nxa ulubala. Amagama le, lezi, lolu yizabizwana zokukhomba eduze. Funda njalo imitsho elandelayo: Inkomitsho leyo isilolufa. Ugwalo lolo luyahlabusa nxa ulubala. Lezo nkomo zisengwe ekuseni.

Amagama leyo, lolo, lezo yizabizwana zokukhomba buqamama. Funda nansi eminye imitsho elandelayo: Inkomitsho leya isilolufa. Leziya zisengwe ekuseni. Isigqoko lesiya sihle. Amagama leya, leziya, lesiya yizabizwana zokukhomba kude. Ake sihlele izabizwana zokukhomba ngezigaba zazo:

Isabizwana sokukhomba eduze kusigaba 1 ngu- lo, Buqamama – lowo, kude – lowaya. Lezi ziyafanana lakusigaba 1a. Kusigaba 2 lo 2a isabizwana sokukhomba eduze ngu- laba, Buqamama – labo, kude – labaya. Kusigaba 3 isabizwana sokukhomba eduze ngu – lo, Buqamama – lowo, kude – lowaya. Kusigaba 4 isabizwana sokukhomba eduze ngu – le, Buqamama leyo, kude – leya. Kusigaba 5 isabizwana sokukhomba eduze ngu – leli, Buqamama – lelo, kude – leliya.

Kusigaba 6 isabizwana sokukhomba eduze ngu – la, Buqamama – lawo, kude – lawaya. Kusigaba 7 isabizwana sokukhomba eduze ngu – lesi, Buqamama – leso, kude – lesiya.

Share This:

Sponsored Links