Uncategorized

Uhlaselwa yisikhova kubangwa inja

16 May, 2019 - 00:05 0 Views
Uhlaselwa yisikhova kubangwa inja

uMthunywa

Ethel Ncube

KULENYE indoda yeChipale, eBinga esele imadolonzima ngemva kokuba kumane kwathutsha isikhova sayitshaya ebusweni yasala ilele phansi isimanxebanxeba.

Lokhu kwenzakale emavikini ambalwa adluleyo lapho uMnumzana Micah Shumba evavulwe yisikhova lesi okucatshangelwa ukuthi besithunywe ngesinye isakhamuzi ngoba laba ababili bavele babanga inja. Abasiki bebunda bathi kucatshangelwa ukuba isikhova lesi sathunywa nguMnumzana Yekelelani Mudenda ngoba kubikwa kulokungezwani phakathi kwakhe loShumba. 

Ekhuluma lentatheli omunye wezakhamizi zakule indawo uNkosazana Joyce Muleya uveze ukuba ababili laba bake bathethisana kubangwa inja.

“UMudenda wathengisa inja yaba lohlupho lokuthi nxa kusiba ntambana yona iyabuyela ngakibo bacina-ke bengasakhulumisani kuhle. 

“UShumba wacina esithi kungcono athathe imali yakhe njengoba inja le ingamsizi ngalutho nanko phela ihlala ibuyela kumayithengisa. Lokhu kwacasula uMudenda kwahle kwaphendulwana kubi okwacina kuphetha ngokuthi uShumba wathenjiswa ukuthi uzazibonela okuzakwenzakala kuye. 

“Akusedlulanga insuku ezingaki uShumba wathi ephuma emkulwini esesiyalala waphaphathwa yisikhova, wabaleka esiya endlini samlandela abantu bathe bethi bazama ukumlamulela sabe silokhu simnamathele okwacina kumtshiya emanxebanxeba ebusweni ngenxa yokudletshwa,” kubika uNkszn Muleya.

Uqhubekele phambili waveza ukuthi kulezizatho ezenza kucatshangelwe ukuba inyoni le yayithunyiwe.

“Okwenza abantu bacabangele ukuthi inyoni le yayithunyiwe yikuthi ngobusuku uShumba atshaywa ngabo, uMudenda wahle wafika emzini wakhe ethi uzokhangela ukuba inja iphendukile na? Yikho okwenza abantu bacabangela ukuba ulesazela nanko phela wayengakaze azobuza ngenja yiloba nje babeke baluhlafuna udaba lolu njalo lokulanda umuntu ebusuku ezokuzwa ngendaba yenja lakho kwenza abantu basole sibili,” kuveza uNkszn Muleya. 

UMthunywa uxhumane loMnumzana Micah Shumba owathunyelwa isikhova oveze ukuba kuliqiniso ukuba kulesikhova esamhlaselayo.

“Ngangiphuma emkulwini sengisiyalala ngezwa isikhova sikhala ngithe ngithi thala ngezwa sesikhala singidlepha ubuso, ngagijima ngaya endlini sangena lami nxa ngithi ngiyavala ubuso ukuba ngizivikele sasingitshaya ngamaphiko emzimbeni.

“Ngadinga ngaswela ukuthi kwenzakalani. Sithe sesihambile isikhova lesi siqeda kungilimaza kwathutsha omunye ubaba engathenga kuye inja ehlala ibaleka ibuyela ngakibo wafika wangibuza ukuba unjani umzimba. Umbuzo wakhe wangimangalisa. Kumbe nguye owasithumelayo ngoba sengicele imali yami engathenga ngayo asazi khonapho,” kubika uMnu Shumba.

Intatheli ibuye yaxhumana lalowo ocatshangelwa ukuba nguye owathuma isikhova ophike wemba phansi ngodaba lolu.

“Angazi lutho ngodaba lwesikhova. UShumba kazange angitshele ngokulinyazwa kwakhe yisikhova, ngikuzwa kukhulunywa ngabantu mina angazi lutho,’’ kuphetha uMnu Mudenda.

Share This:

Sponsored Links