Ugwalo: Wangithembisa Lami: I.N Mpofu

13 May, 2021 - 00:05 0 Views
Ugwalo: Wangithembisa Lami: I.N Mpofu

uMthunywa

Ophezulu Stinta
SIQHUBEKA ngogwalo lwethu, lapho sekulungiselelwa umtshado kaNyembezi lo Solakele, loba nje besilokhophe ngomumo womkhathi owasuka nje wajikisa ngokungakhangelelwanga.

Usuku lomtshado luyamgezisa umuntu abe muhle okwamagama, yikho nje abantu behlekisa ngelithi akakho loyedwa umuntu omubi ongehlulwa lusuku lomtshado, ukuthi nje lumgeze abe mhlophe nke.

Ababili laba basibonisa ukuqhutshwa komtshado wesonto, obizwa kuthiwa ngumtshado ongcwele, lapha abatshadayo behlanganiswa ngumfundisi.

Siyananzelela njalo ukuthi kulezinsuku ukhona njalo umtshado oqhutshwa edale, phambi kukamantshi, lapho abatshadayo abazihambela nje bobabili kanye labafakazi babo abathile bayeqeda indaba yabo kungabi ndaba zalutho, kungazange kube ledili lokudliwa kwenyama okuyikho okuchaza ubuhle lobubi bomtshado.

Umtshado yisinqumo esimangalisayo esithathwa ngabatshadayo, kwenziwa izifungo zokuzibophelela, izifungo zempilo yomuntu yonke, ezikhangelelwe ukuthi azigcine aze ayekufa, izifundo ezifana lokutshiya abazali kanye lezihlobo umuntu abambelele kumkakhe oyedwa asethe wamkhetha empilweni yakhe yonke.

Ngemva kwenkonzo yomtshado abantu babhekisa amabombo abo ngakibo kaNyembezi lapho ke okwasekuyiwa qhutshwa khona idili lokuzikholisela, kudlalwa imigido kanye lezingoma ezithile lapho ke akubizwa ozwayo.

Abantu abavela emthimbeni sebesiza ngekhaya behamba kanye labatshadi kuthiwa ngumthimba. Nxa umthimba usufika ngekhaya wawuhlangabezwa, ngemithanyelo, kanye lamaphini lapho ke sekukhala ingoma njengengoma obaba betshaya inquzu engakaze ibonakale.

Share This:

Sponsored Links