Uncategorized

Ubika idlalicatsha njengomfowabo kumkakhe

07 Dec, 2023 - 00:12 0 Views
Ubika idlalicatsha  njengomfowabo kumkakhe

uMthunywa

Intatheli kaMthunywa

KULOWESIFAZANE obengathembekanga emendweni owenza umkakhe ihlazo nanko waletha enye indoda athandana layo endlini yabo wafika wathi ngumfowabo bahlala ndawonye inyanga ezimbalwa.

Kubikwa uRudo Muradzikwa ubejolela umkakhe ledlalicatsha uChiteni Ndongonda okwenyanga ezimbalwa, watshela umkakhe uNoel Masaburi ukuthi idlalicatsha leli, ngumnewabo kungakho kumele bamnike indawo yokuhlala. Umkakhe wakukholwa ngoba engamcabangeli lutho.

Inkundla izwe ukuthi laba ababili babenyenyelana ebusuku lemini emakamelweni abo njalo babethanda ukudlalisana phambili kukaMasaburi.

Ekhuluma losobhuku uChigodora enkundleni uMasaburi, uthe ucabangela ukuthi laba ababili bamthakatha ukuze angaboni lutho. “Laba ababili ngicabangela ukuthi kukhona abangenza khona ukuze ngingaboni lokho abakwenzayo, ngoba vele angizange ngibone lutho ngitsho lokuba lensolo ngabo.

“Kulalapho engangivakatshile eHarare ngezwa umkami engitshayela ucingo ethi uyagula, ucela ngimphathele amaphilisi. Ekuphendukeni kwami ekhaya lemithi yakhe ngezwa kuthiwa umkami uselensuku ezintathu ehlala emzini kaNdongonda. Ngahamba ngayafika khona ngithwele imithi, ngafika ngayiqhubela uNdongonda. Umkami wayelele endlini yokulala samlanda. Isimanga yikuthi ngathi ngifika uNdongoda waba nguye osehlaba umkami ijekiseni ezihlalweni ngikhangele. Ngokubona lokho kwakumele ngethuke ngibabuze ukuthi kwenzakalani kodwa konke lokho akuzange kufike kimi,” kulandisa uMasaburi.

Ubuye watsho ukuthi abantu esigabeni babekhuluma ngalo udaba lolu kodwa yena kazange abakholwe.

“Khathesi nxa ngikhangela emuva ngiyazisola ngoba umkami ledlalicatsha lakhe bebengawufihli umjolo wabo. Bebekwenza phambili kwamehlo ami. Umkami wanxusa uNdongonda ukuthi azohlala lathi ngoba esithi uxotshwe ngumasitanda wakhe. Sesihlala laye uthando lwabo lwavutha amalangabi ngoba basebewatsha bonke impahla bepheka bonke, konke lokhu bekusenzakala phambi kwamehlo ami ngikhangele kodwa ngingabuzi lutho,” kutsho uMasaburi

Ekhuluma lentatheli uMasaburi uthe kungayisibo odadewabo abangenelayo baxotsha uNdongonda ngabe ulokhe ehlala labo.

“Odadewethu bangivula amehlo. Bangitshela ukuthi ngivuse inkophe ngingayekeli besenza umathanda emzini wami. Ngemva kwalokho ngahamba emulini yakoRudo ngabatshela ukuthi umntanabo kasawuhloniphi umuzi wethu. Ngahamba labo bobabili kobabazala ngoba ngasengifuna isehlukaniso lokuthi ngiyebatshengisa umkhwenyana wabo omutsha. Sisendleleni babehamba bedlala bephoxana besenza amahlaya.

“Ekuphendukeni ngabuya ngedwa, bona balandela ngemva kwesikhatshana. Yikho lapho umkami afika wangipha imali yensimbi njenge sehlukaniso, wangitshela ukuthi ubesezwile ngami njalo sediniwe wapakitsha impahla zakhe wahamba, wangitshela ukuthi kasangithandi.

“UNdongonda laye wasuka wahamba, ngasengisizwa ukuthi umkami uhlala laye labantwabakhe abayisithupha kodwa lapha engitshiye labethu abantwana abane,” kulandisa uMasaburi.

Kubuye kwavezwa ukuthi uNdongonda uphike wemba phansi ukuthi yena loRudo bayajola, uthe babengabangane.

“Thina besingabangane njalo uMasaburi wayengekela ngihamba lomkakhe siye eMozambique lomkakhe sisenza ezama bhizimusi. Yikho lapho esazana khona kakhulu. Umastanda wathi sengixotshile uMasiburi wathumela unkosikazi wakhe ukuthi abuye azongithatha ngizohlala labo ngisadinga indawo yokuhlala. Ngokunjalo ngahamba ngayahlala labo ngisithi ngabangane bami njalo angizange ngithandane lonkosikazi wakhe.

Yebo singabe sasiwatsha sipheka sonke kodwa ezothando cha,” kuchasisa uNdongonda.

UNdongonda uthe uMasiburi ulomhawu nje yikho emgcona kangaka. Besokusithi uMuradzikwa uthe babengathandani loNdongonda, uthe babengabangane uthe nguye owamhlanganisa lomkakhe. “Mina loNdongonda singabangane. Kusukela kudala engumprofethi yikho ngamazisa kumyeni wami. Angizake ngathandana laye, ngiyazi ukuthi ubungane bethu bebusolisa kodwa asizake sathandana. Kungasenani ngizabuyelelana laye uMasaburi kodwa angisamthandi,” kulandisa uMuradzikwa.

UMuradzikwa uphike wemba phansi ukuthi usehlala loNdongonda endaweni yakhe entsha.USobhuku uChigodora uthe uNdongonda kumele abhadale inkomo ezintathu kuMasaburi ezokuthi uchithe umuzi wabo. “Sesizwile uphika ukuthi wawuthandana loMuradzikwa kodwa kuveziwe ukuthi ngemva kokuthi uyehlala emzini walaba ababili, umuzi wabantu wahle wachitheka. Ngokwenza njalo kuzamele ubhadale inkomo ezintathu kuMasaburi,” kuchasisa uChigodora.

Share This:

Sponsored Links