Siyini isihlanganiso?

07 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Siyini isihlanganiso?

uMthunywa

Izihlanganiso ngamagama ahlanganisa imitshwana, yenze imitsho.

Izihlanganiso azicini nje ngokuhlanganisa imitshwana, kwesinye isikhathi kuqaliswa ngaso umutsho loba umutshwana.

Ukwakhiwa kwaso isihlanganiso: Izihlanganiso zingehlukaniswa kanje: Izihlanganiso zemvelo: kanti, uma, ngakho-ke, khepha, pho.

Izihlanganiso ezisuselwa kwezinye incezu zenkulumo: kodwa, ukuze, ukuthi, ukuba.

Siyakwazi futhi ukuthi izihlanganiso sizehlukanisa ngale indlela.

Ezingaguquli isimo sesilandiso esilandelayo futhi ezingelandaba lokuthi isenzo esilandelayo sindlelabani.

Eziguqula isimo sesilandiso esilandelayo sibe: sendleleni eqondisayo, sendleleni eqondisayo yesimo loba endleleni eyamile/encikile.

Ngiyakwazi ukuthi abafundi kabazwisisi indlela zesenzo kodwa kuyadingeka ukuthi babelolwazi lwazo ukuze benelise ukuphendula imibuzo egoqela zona.

Ukusetshenziswa (izihlanganiso zemvelo).

isindebele

Izibonelo: Isihlanganiso sihlanganisa imitsho.

Uziphethe kabi/kubi.

Uyakholwa: Uziphethe kabi kanti uyakholwa.

Isihlanganiso singaqalisa emtshweni: Uma engalibonanga iphutha lakhe lamuhla, ngeke aphinde alibone.

Ubezonde kakhulu kodwa kamjezisanga.

Izihlanganiso ezisuselwa kwezinye incezu zenkulumo: Ezisuselwa esiqwini sesabizwana senani; kodwa (-dwa).

Singahlanganisa imitsho. Isibonelo: Ukwenzile. Uyaphika.

Ukwenzile kodwa uyaphika.

Singaqalisa ngaso emtshweni: Kodwa ukwenzeleni lokhu? Kodwa uyenzeleni insindabaphenduli embi kangaka?

Sizaqala lapha kuviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links