Siyaphambili, siyalungisa sisiyaphambili!

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Siyaphambili, siyalungisa sisiyaphambili! books

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa

Imigigo iyagigana esifubeni yeka. Isitshwala asisadleki sehle lomphimbo. Umuntu usengathi usuthi yena elambile. Ingqondo iyala ukuphumula nanku asesondele amalanga lapho impumela yemihloliso ezaphawulwa ukuba isiphumile khona.

Uquqaba lonke jikelele ludliwa ngumzwangedwa. Kanti wona mzwangedwa ngowani amadoda ekade ezilungiselele? Angithi bathi uvuna okuhlanyeleyo? Ukhona yini ongathi ehlanyele umumbu avune inyawuthi bandla? Hatshi kobe kuyimihlolo ngiqinisile.
Ayize impumela inengi lethu elasebenza gadalala liyilindele. Impumela iphethe lukhulu oluzakhombisa ukuba indoda iyaphambili kumbe iyalungisa okonakeleyo ukuze kulunge ibelengqubekela phambili. Iqukethe lukhulu olufuneka ezimpilweni zomunye lomunye umfundi.

Kambe kungabe kulisu elihle na ukuba nxa ifika leyo mpumela umuntu aqale azilazile? Kudalwa yini ukufuna ukuzilazila? Inengi sasizwe selikhala ngokuba lalahlekelwa yizingwalo zesikolo. Lokhu kupha umfundi labazali umlandu wokuqala bathenge kumbe bakhokhele lezozingwalo anduba baphiwe impumela yabo.
Lokhu kwandise ukuchitha isikhathi sabanye abafundi ikakhulu labaya abavele belensolo lalokhu abakusebenzelayo. Inengi elivele lihlose ukuqhubekela phambili sikhuluma nje konke kuhlelekile. Ayikho leyo eyezingwalo. Asisatsho nje lezinye izindleko zesikolo, batshiya konke kuhlelekile.

Hatshi-ke kungasenani sithi kithi sonke bafundi, lesi isikhathi asizanga ukuba sizohlukuluza omunye lomunye kodwa sizoveza okubili nje qha kumfundi munye ngamunye. Yisikhathi lapho okade ehlolwa ephiwa imiklomela yakhe eveza ukuphetha kwebanga elithile ukuze aqhubekele phambili. Kuqakathekile ukusizwisisa lesisikhathi umfundi wonke ephathisana lomzali wakhe.

Nxa kubekhona ukuhlolisisa ndawonye impumela le kwande ukuba lokusebenzisana kuhle kuyiwaphambili kumzali lomntwana. Akuze kwakhathaza ikakhulu indlela nxa ibikade ibanjiswana phakathi komfundi lomntwana. Udubo lusuka lubekhona nxa kube lokukhubeka thile komfundi obekade evele eqolotsha njengethole leliya othi ulinqanda ilanga litshona lona liqaphise umsila lingene ihlathi, kanti lilanda izimpisi eziphangayo. Abadala bathi indlela ikhona njalo akekho owahamba umango wangakhubeki lalanga linye. Kuyenzeka bakwethu ukuba indwangu ilukhuthe ugatsha. Sikhuthaza ukuhlala phansi ndawonye singumdeni sihlolisise okonakele khona. Nxa sivuka sizithintitha kuba kuhle njalo ekucineni uthole ukuba indlamuva ibuya ibeyinkosi.
Sifisela bonke asebethethe labakhona bezakwemukela impumela yabo unyanya. Sithi akubekhona ukubonisana ngoba injongo yikuyaphambili.

Share This:

Sponsored Links