Uncategorized

Sengisiyakumangalela emapholiseni…!

07 Dec, 2023 - 00:12 0 Views
Sengisiyakumangalela emapholiseni…!

uMthunywa

Kulomngane wami ongusomabhizimusi emhlubulweni weMatabeleland South, ngumnumzana owaziwayo kakhulu ngoba izitolo zakhe zigcwele kulumhlubulo. Ngelinye ilanga wathi ezihambela ngemota yakhe, wahlangana lamantombazana amabili bacela ukutshona laye njengoba kwakungesonto laye kazange ale ngoba ethi ufuna ukutshaywa ngumoya.

Bahambe kwenye indawo yokuzithokozisa bafika bathenga okunathwayo lokudliwayo bezikwejisele njalo bethatha lemifanekiso ngomakhalekhukhwini wabo, lamantombazana ayevele ejonge ukumhuquluza imali, babethatha imifanekiso kwezinye indawo begonene, lobanje kwakungela ndaba zothando phakathi kwabo.

Yena wayecabanga ukuthi njengabantu abaziyo ubachithisa isizungu kanti kabuzanga elangeni, bona babelengqondo yokuthi zithiywa ngezikudlayo, wamangala ngakusisa kwakhona esetshaywelwa ucingo ngenye yentatheli zindaba emtshengisa imifanekiso njalo esithi omunye wala mantombazana ubika ukuthi umdlwengulile.

Wasangana, wadideka waze wakhumbula isitsho sikayisemkhulu owejwayele ukuthi athi ngesinye isikhathi umusa udla umnikazi.

Ngokuthukuthela wadobha umakhalekhukhwini wakhe watshayela luntombazana ukuze azwisisise ukuthi wayejonge ukwenzani, lakanye wathi ephendula wathi umdlwengulile nxa efuna indaba yabo ingayi emapholiseni lokuthi ingaphumi kuphephandaba kamhlawule imali, amakhulu alitshumi amadola emelika nanku elobufakazi bezithombe njalo lomngane wakhe ezimisele ukuyamfakazela wakhe enkantolo.

Waginqa wacabanga ukuthi umuntu lo ujonge ukungcolisa igama lakhe lelebhizimusi yakhe njalo efuna lokumchithela umuzi wakhe. Wakubona kungcono ukuthi amhlawule loba engamenzanga lutho wacabanga ukuthi nxa untombazana engaya emapholiseni bazayikholwa indaba acine esedlalise imali enengi ezama ukuthi ahlambe igama lakhe.

Banengi abantu abangosaziwayo asebahlangana lalinsumansumane yendaba besithi bayanceda kujike kuthiwe yibo asebephule umthetho aginqe umuntu ezama ukuthi azigeze. Phela abantu abanengi abaselaye unembeza, sebedinga imali ngendlela ezinengi ezimbi, abaselandaba ingqe ethole akufunayo.

Nxa ungusaziwayo uboqaphela lapho ohamba khona ngoba ungazithola ususenkingeni njengalo umngane wami.
Ayixabene

Phela abantu abanengi abaselaye unembeza, sebedinga imali ngendlela ezinengi ezimbi, abaselandaba ingqe ethole akufunayo.

Nxa ungusaziwayo uboqaphela lapho ohamba khona ngoba ungazithola ususenkingeni njengalo umngane wami.

Share This:

Sponsored Links