Uncategorized

Sebezakhela imali edamu elilobungozi

02 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Sebezakhela imali edamu elilobungozi Idamu eliyingozi

uMthunywa

ISIPHENDUKE indawo yobunandi lokuzijabulisa  imayini yamatshe eyasala ingavalwanga yinkampani eyayisemba kiyo, yasala ilidamu elikhulu endaweni yeNseleni, ngaphandle kwedolobha le-Richards Bay.

Leli damu elibizwa ngokuthi Mayeni Dam, seliphenduke indawo yokuhlanganyela kubhukutshwe, kuphuzwe utshwala, kudlalwe umculo. Sekukhona labaqale amabhimusi, bethengisa ngezinto ezehlukeneyo. Leli damu libe sematheni ngasekuqaleni kwalinyanga ngemva kokuhlasela kwamazinga aphezulu okutshisa kwelanga eKwaZulu-Natal.

Kuqale ngokusabalala kwezithombe lama-vidiyo ezinkundleni zokuxhumana, kuvela izinkumbi zabantu behambele leli damu beyobhukutsha kilo. Bekubonakala kukhona abatshuza besuka ematsheni aphezulu beziphosa kulelidamu. Kakuphelanga sikhathi esingakanani, kwavela imibiko yokuthi kulowesilisa wasendaweni ogalule ebhukutsha kilo, watshona. Lokhu kakubethusanga abantu njengoba ngelanga abatakuli abakhipha ngalo isidumbu kakuphelanga amahola atheni, kwabe sekubhukutshwa sengathi kakukaze kwenzakale  lutho. Leli phephandaba lihambele kuleli damu ngoLwesihlanu, kukhona abebebhukutsha yize izingane sezibuyele esikolo, kodwa bekulabantu abebebhukuda okukhona lababonakala besebancane, kanjalo lamalunga omphakathi abezohlela izindawo abazobeka kizo  imipheme abazothengisela kiyo.

Idamu eliyingozi

Bekuzwakala uqhamuka kude kuxoxwa kuhlekwa, abanye behleli ngaphansi kwezihlahla behlisa ukutshisa kwelanga ngeziphuzo. Leli phephandaba likhulume loMnu Sakhile Khoza, odume ngelika DJ Dandane, ongowokuzalwa ebukhosini bakwaKhoza obakhelene naleli damu. Ungomunye wabahamba phambili ekuhleleni imicimbi eseyike yabakhona kuleli damu, uficwe nethimba lakhe belungisa lapho bezobeka khona imishini azonandisa ngayo umculo.

“Le ndawo sifuna idume ibe sezingeni lamanye amadamu okwenziwa kuwona imicimbi eyahlukene. Le yindlela esizofukula ngayo umnotho wakule ndawo yangakithi. Ngoba sisayilungisa futhi sisafuna ithuthuke, kungenwa mahala kodwa siyafisa kube lesikhwama salo idamu esizobeka kulo imali ngelinye ilanga,” kutsho yena.

Ebuzwa ngezokuphepha ukuthi baziqinisekisa kanjani uthe, bakhona abalesipiliyoni sokubhukutsha ababili abagadayo

“Izingane ezincane lazo siyaqikelela ukuthi zibhukutsha  endaweni efaneleyo, kazingeni phakathi edamini ngoba liyatshona kwezinye izindawo,” kutsho yena. Yize noma amalunga omphakathi amanengi ebonakala ekujabulela ukusetshenziswa kwale ndawo akhona amanye aveze ukungakhululeki.

“Sibadala siyabona kodwa-ke ngeke sitsho lutho ngoba asikwazi ukukhuza abantu abadala. Izindawo ezinjengalezi zinobungozi noma uyakholelwa kunalokho noma kawukholelwa,” kusho elinye ilunga lomphakathi elicele igama lalo ligodlwe.

UMnumzana Muhle Nene yena uficwe elungisa indawo azabe ethengisa kiyo izibiliboco ezehlukeneyo.

“Kuzobe kulabathengisi abehlukeneyo, mina ngizathengisa amagwinya lokunye. Abantu bacina bebanengi kakhulu, ngibone kulithuba elihle ukukudayisa ukudla ngenze imali,” kutsho yena. Leli phephandaba lihabule ukuthi leli damu kalikho ngaphansi kwendawo kamanisipala noma ngaphansi kobukhosi bakoKhoza izindawo ezimele lokwenza umanisipala ungakwazi ukungenelela ngokugcwele kepha ugcine ngokukhuza nje kuphela. Amanye amalungu omphakathi athe akekho noyedwa oyowatshela ukuthi mawangayisebenzisi le ndawo athi oyoba lesibindi sokutsho lokho, uyobona okwabonwa nguSawuli. – Ilanga.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds