Uncategorized

Sebethembe amatshe amathathu!

22 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Sebethembe amatshe amathathu!

uMthunywa

THINA esikhule ensukwini zezolo, kwakungavamanga ukuthi uzwe kuthiwa koZibanibanyana kulomphurofethi ovela khonale eMalunde.

Kwakuvame izinyanga abadala baphume kuyiwe emhlahlo nxa kukhona okungahambi kuhle emdenini loba leyo nyanga ibiziwe lapha ekhaya kwakusiba yimfihlo yabadala ifike sokunqunda amehlo ichelachela ithi isiqedile isuke ngovivi lukaMagadelena esiyakhangela uJesu emathuneni. Kuthi nxa engaqedanga wayetshoniswa endlini engabonwa muntu.

Yebo izikhathi ziyaguquka njalo lenkolelo zabantu ziyatshiyana njalo ziguquka njalonje ukuze zihambelane lezikhathi. Likhona ibandla labaphurofethi eseligcwele.

Ziyaphela imbuzi lenkomo zabantu ziphiwa lababantu okuthiwa bayabona kodwa isimanga abanye esibabonga ngembuzi lenkomo ufica umuntu wakhona lokhe etshaya inja ngekhanda uzibuze ukuthi manje ukuthi kutshintsheni.

Ngikhumbula elinye isela lenkomo elaselihluphile esigabeni linguphunyuka bemphethe, phela wayethi loba engabotshwa kusisa esekhona. Kwathi ngelinye ilanga ebanjwe ngumphakathi bambhaxabula kwaze kwawa okungamatshe okuthathu esambeni, wathi ebuzwa wathi “ngamatshe amathathu”  awanikwa ngumphurofethi omthandazo ukuthi angabanjwa njalo angagwetshwa abelenhlanhla kanogwaja.

Ngasengizibuza ukuthi kumilayezo elitshumi ukhona omunye othi ungatshontshi pho-ke lowo mphurofethi onika isela umthandazo wokuthi lingabanjwa kutsho uyaligqugquzela laye empeleni lisela ngahle ngayifunda ivaliwe ukuthi yibo abaphurofethi bamanga abatshiwoyo encwadini eNgcwele.

Ibhayibheli. Umfanekiso uthethwe ku dreamstime

Ungakhangela imizi eminye isichithekile ichithwa yibo lababantu bafike emizini yabantu kakhulu bavame ukwethusela abosapho lukaEva, ethi laye eseyibika endodeni, nxa indoda ingakhanya ingani iyakwenqaba ethuselwe ngokuthi yena kungangcono athwale imitshaqana yakhe abhekise amabombo kwelakubo, acine evuma ukuthi bangene ekhaya bafake leyo mithandazo yamatshe amathathu.

Ngokuhamba kwezikhathi nxa kulamantombazana lapha ekhaya uzabona ngezisu ezingakhonjwa abanikazi khona okungonkabi sekuphundle inkotha, kwanyamalala njengomswenya, usale usondlana labantwana abangela boyise ungazi lokuthi umfokothi wakhona uzawulahlela kuphi.

Phela umuntu ongokaNkulunkulu osezelwe kutsha ulula ukubona manje laba abalokhu besagijimisana labesifazane, lenotho uhle uvele uyifunde ivaliwe ukuthi ngoqilindini abalande ukuzohuquluza imfuyo yabantu lokudiliza ukubambana lokuzwana okuyabe kusemdenini.

Abanye bakhona beza lezinyoka bazigxumeke emzini womuntu kube sekumenywa isigaba ukuthi ngelanga elithize kuyabe kukhitshwa izinto koZibanibanyana, kuzafikwa kuchelwe ajikwe lawo matshe afike akhiphe izinyoka zakhe bathatheke abanye uzwe sekuthiwa kaboni nje wenza umhlolo umdeni uxabane sekuthiwa ubani wenze lokhu lalokhuya.

Kwesinye isikhathi uzwe kuthiwa umuntu uloywa ngunina, ye kungaba njalo kodwa chwayisisa kabanzi ngoba nxa wayevele efuna ukukususela amanqe wayezakuhina usanda kuzalwa kungabindaba zalutho.

Inyanga zakudala zaziselapha kumbe zilungisa umuzi, zazingahlali khona zazithi ziqeda zibuyela emakubo zingabonwa muntu, manje laba inengi lizitshaya izifuba bethi bona abahlulwa dubo abanye leBhayibhili abalisebenzisi kuyabe kuhlanganiswa ubuphurofethi lobunyanga udinge uswele ukuthi kugeleza kuni komfula lo othi nganxanye ngamanzi kwelinye uhlangothi kugeleza iphetulo.
Ayixabene

Share This:

Sponsored Links