Sebenzisani inhlanyelo ehambelana lomumo okhona

26 Jul, 2018 - 00:07 0 Views
Sebenzisani inhlanyelo ehambelana lomumo okhona Kuqakathekile ukuthi abalimi bathenge inhlanyelo eziqondileyo, hatshi inhlanyelo ezala ukumila

uMthunywa

Arnold Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi basebenzise inhlanyelo ehambelana lomumo womkhathi abahlala kuwo ukuze bathole isivuno esiphezulu njalo esizabalethela inzunzo.

Ekhuluma lephephandaba likazulu omunye umlimi uMnumzana Frighten Matavire uthe abalimi kumele babone ukuthi umumo womkhathi kulezinsuku usuguqukile kungakho kumele basebenzise inhlanyelo ehambelana lawo.

“Kulezinsuku kuyakhulunywa kabanzi ngokuguquka komumo womkhathi njalo singabalimi kufanele sinanzelele ukuguquka lokhu ngoba umumo womkhathi yiwo owenza izilimo zikhule kungakho kufanele silandelane linguquko.

“Umumo womkhathi wakuminyaka engamatshumi amabili edlulayo kawusafani lowalamuhla kungakho lathi njengabalimi kumele sisebenzise inhlanyelo ehambelana lomumo.

“Inhlanyelo abalimi osokumele bayisebenzise ngeyakulezinsuku, inhlanyelo eyenelisa ukumelana lokutshisa kumbe lokuqanda osokukhona kulezi insuku. Inhlanyelo yakudala yayingadalelwanga ukuthi imelane lomumo wakulezi insuku njalo abalimi abalokhe besebenzisa inhlanyelo le balakho ukuthola isivuno esiphansi kumbe inhlanyelo le icine ibolela phansi,” kuchaza uMatavire.

Umlimi lo uqhubekele phambili waveza ukuthi ukusebenzisa inhlanyelo ehambelana lomumo okhona kulakho ukulethela abalimi isivuno esiphezulu lenzuzo ibenengi.

“Abalimi kufanele basebenzise inhlanyelo eyalungiselwa ukumelana lomhlabathi olamanzi amalutshwana, ukutshisa kanye lomqando.

“Okuhle yikuthi amankampani enhlanyelo athathela phezulu ukulungisa inhlanyelo emelana lalokhu kutshintsha ngokwenza inhlanyelo zama-hybrid seeds le-Bio fortified ngakho abalimi kuqakathekile ukuthi bathenge inhlanyelo le endaweni eziqondileyo ukuze bengathengi inhlanyelo ezala ukumila,” kuphetha uMatavire.

Share This:

Sponsored Links