Sebenzisani imithi ngendlela eqondileyo

31 May, 2018 - 00:05 0 Views

uMthunywa

Gladmore Ncube
INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex isikhuthaze abalimi ukuthi basebenzise imithi yokuvikela lokulondoloza izilimo kanye lezifuyo zabo ngendlela eqondileyo ukuze benelise ukuthola inzuzo abayabe beyikhangelele.

Ekhuluma lephephandaba likazulu oyingcitshi kwezezilimo esabelweni seMatabeleland South, uNkosazana Bridget Masikati uchaze kabanzi ngokuqakatheka kokusebenzisa imithi yezilimo ngendlela efaneleyo.

“Yonke imithi esetshenziswa ngabalimi kumele ibe ibhalisiwe ngaphansi komthetho we-Fertilisers, Farm Feeds and Remedies Act of 1996.”

“Imithi ebhalisiweyo ibonakala ngophawu lwenombolo yokubhalisa,” kulandisa uNkszn Masikati.

Ubuye waqhubekela phambili elandisa ngokuthi abalimi akumelanga bathenge imithi ezitolo ezingaziwayo kumbe imithi eyabe ithengwe yasipakitshwa kutsha.

“Abalimi kumele bathenge imithi yokulondoloza izilimo ezitolo ezifaneleyo njalo eyiyo hatshi le eyabe ithengwe yabuya yafakwa phakathi kokungamaphetshana okuncinyane ecina ithengiswa emgwaqweni,” kuqhubeka uNkszn Masikati.

Uthe imithi le iyingozi ngakho-ke kuqakathekile ukuthi abalimi bayiphathe ngonanzelelo njalo kumele balandele izixwayiso ikakhulu nxa besebenzisa imihlobo okumele isetshenziswe yilabo abafundisiweyo.

“Nxa abalimi besebenzisa imithi yezilimo kumele bazi ukuthi iyingozi kungakho kumele bayisebenzise ngonanzelelo besazi ukuthi ilakho ukubalimaza. Kuleminye imihlobo yemithi eyingozi kakhulu, ele-triangle eluhlaza yiyo engasetshenziswa yiloba ngubani kuthi le ele-triangle elombala oyi-purple ivunyelwa ukusetshenziswa ngabaqeqetshiswe ukuyibamba leyomithi,” kulandisa uNkszn Masikati.

UNkszn Masikati uphinde njalo waxwayisa abalimi ukuthi ngazo zonke izikhathi kumele basebenzise inani eliqondileyo lemithi ukuze bathole inzuzo enhle.

“Ukusebenzisa inani lomuthi eledlulisile amalawulo kwenza ukuthi izinanakazana lezi zingafa zisalele esilimweni okwenza lezilimo zingathengwa,” kuqhubeka uNkszn Masikasi.

Uphethe ngokucebisa abalimi ukuthi bagcine imithi le endaweni elezikhala ezilingeneyo zokungenisa umoya njalo lokuthi bathenge imithi enela ukusetshenziswa okwesikhathi sonaleso.

Share This:

Sponsored Links