Uncategorized

Sebehlala emasimini ngokwesaba inyamazana zendle

01 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Sebehlala emasimini ngokwesaba inyamazana zendle Omunye umlimi echaza ukuthi balinda njani indlovu ebusuku

uMthunywa

Leonard Ncube
ZIKHALA ezimathonsi izakhamizi zesigabeni seMatetsi Ward 1 eHwange ngezinyamazana zasendle ezibhidliza izilimo emasimini.

IMatetsi igoqela amapulazi amatsha eMasue, Woodlands, Sikabela, Breakfast, Masikili, Khayalethu, Mapanengoma le Lubangwe lapho okwahlaliswa khona abantu kutsha ngomnyaka ka 2001.

Zonke lezindawo zisemngceleni wePandamatenga le Chamabondo National Parks.

ELubangwe kubikwa indlovu zitshaye zabhuqa zonke izilimo kuviki ephelileyo emasimini.

Abanengi sebehlala emasimini lapho abatshona khona bevuna babuye balale belindile ukuze bavikele izilimo zabo.

Abanengi balime umumbu, amabele, amazambane, indumba, amathanga, lemfe njalo bebekhangelele isivuno esikhulu kulandela ukuna kwezulu elinengi lonyaka.

Indlovu zithanda ukudla imfe, amathanga, amajodo lamakhabe kuthi ingulungundu zona zithanda umumbu.
Izakhamizi zeMasue leWoodlands zithi zilokubonga okukhulu kwenye inkampani ebafakele ucingo olulamandla kagetsi olugombolezele isigaba ukuze izilimo lezifuyo zivikeleke.

EBreakfast, Masikili, Mapanengoma, Sikebela, Khayalethu leLubangwe baphila ngokulinda njalo sokuvuselelwe uhlelo lweProblem Animal Committee (PAC) egoqela izakhamizi, ikhokhelwa ngukhansila losobhuku.

IPAC yikhomithi ebunjwa yizakhamizi ikhokhelwe ngukhansila ngoba iphansi kohlelo lweCampfire njalo isebenzisana leZimParks.

Ukhansila walindawo uVulindlela Mhlanga uthi uhlupho olukhona ngolwezimota zokuhambisa ukuthi nxa kuzwakala umkhosi wokuba khona kwezinyamazana esigabeni ikhomithi ifinyelele khona.

“Lonyaka uNkulunkulu usibonile wasigeza ubumpofu ngoba usinike izulu elinengi abantu balima kakhulu. IMatetsi yonke ikhangelele isivuno esihle kodwa uhlupho sokuzinyamazana. Zona zihlala nje zisihlupha iminyaka yonke kodwa lonyaka kubuhlungu ukubona amabele amahle kanje etshabalala,” kutsho ukhansila Mhlanga ekhuluma emhlanganweni owenzelwe eKhayalethu.

Ucele amankampani azingelayo esigabeni ukuthi ancedise izakhamizi ngezimota zokuhambisa ukuze iPAC yenelise ukulinda zonke indawo.

“Abantu sebevuselele iPAC njalo ikhomithi le ibigiji gijima indawo zonke ixotsha inyamazana. Sikhuluma kanje kudutshulwe indlovu ezimbili eLubangwe akade seziqede amabele emasimini abantu. Uhlupho nje ngokokuhambisa ukuze ikhomithi ikwazi ukusiza wonke umuntu. Yona isebenzile kakhulu kodwa sicela uncedo ukuze iphutshise wonke umsebenzi,” kutsho ukhansila Mhlanga..

Esinye isakhamuzi seLubangwe sitshele intatheli ukuthi sesibhekane lendlala enkulu ngoba indlovu zibhuqe wonke amabele.

“Besilimile okuzwayo sikhangelele isivuno esikhulu kodwa indlovu zingene kabili ensimini kuviki phelileyo zahle zavala insimu. Ngikhuluma kunje akusela esingathi sithembele khona okutsho ukuthi umangoye uzalala eziko okuzaba yisimanga ngoba izulu belilinengi,” kutsho isakhamuzi esingathandanga ukuqanjwa ngebizo.

Omele iZimParks njalo engukhansila eHwange Rural District Council uKhansila Mathew Muleya ukhuthaze izakhamizi ukuthi zihlalise phansi wonke amankampani azingela esigabeni ukuze ancedise ekuqedeni uhlupho lokulwisana kwabantu lezinyamazana zasendle.

“Lilamankampani azingelayo lapha. Yiwo okumele alincedise kuloluhlupho. Thina okwethu yikulivikela lezilimo zenu kodwa amankampani kumele imali yonke abayithola ngokuzingela befake ingxenye yayo eceleni ukuze ilincedise ukwakha izikolo, amakilinika, imigwaqo lokunye,” kutsho ukhansila Muleya.

Share This:

Sponsored Links