Uncategorized

Phos’elapho: Ngibone amadoda ebanga isisu…!

30 Nov, 2023 - 00:11 0 Views

uMthunywa

SiloMehleli Dube

UPhakamile yintombazana esikhulile esike yenda, kodwa ngenxa yokuthi wayengaziphathanga wehlukana lomkakhe owayesebenza eGoli, wathi ngekhefu leKhisimusi umkakhe wabhekisa amabombo kwelakubo engazi ukuthi uzakuyadibana lembila zithutha, njengoba wayengaqambanga ukuthi uzafika mhlakabani emzini wathola umkakhe etshaye amangqetshane lomunye owayengumbalisi esikolo sakibo okwakufunda khona ingane yakhe eyodwa, kwahle kwachitheka izitshebo umendo waphela. Wasuka lapho wayadinga umsebenzi wokuthengisa ezitolo wawuthola.

Isintu siyatsho ukuthi inyoni evele ilokukhala kwayo ngeke uyiguqule. Kungensuku ngaki wayesekhombe amadoda amabili; umtshayeli wamabhasi lomunye undoda owayetshayela enkampanini yezinkwa. Wayesiba lesiqiniseko sokuthi lababantu abahlangani endlini yakhe yokulala. Kodwa ukwazi lawe ukuthi okulempondo akufihlwa emgodleni, wazithwala kwezwakala omunye ubaba owayezidlele amabele ethi ngubani olesibindi omithise leliginyahlamvu etsho ukuthi liginyahlamvu ngoba embona etshintshanisa amadoda ekuseni, emini lantambama sekungani ngumuthi kadokotela. Amadoda omabili la ayengazani njalo lo lalo wayekholelwa ukuthi  isisu ngesakhe. Kwathi ngelinye ilanga badibana endlini, uPhakamile wayengasakwazi ukuthi enzeni njalo aqambe ukuthi isisu ngesikabani, wayesehlahle amehlo njengomuntu ogade isitimela esingayisiso ngoba sona singami singakafiki esilindweni saso, asifanani lebhasi ongahle uthi ngisala khonapho. Amadoda angqikilana ngoba bonke babekhala ngokuthi babedliwe izimali kulokuthi bacabange ukuyahlolisa kundingeko zegazi iDNA batshayana baze babotshwa ngamapholisa omunye ethi laye isisu ngesakhe. Banengi odadewethu abazithola besesimeni sikaPhakamile. Ayixabene   

Share This:

Sponsored Links