Uncategorized

Phos’ elakho:Ukubonga, lokuxolisa kuqakathekile empilweni

13 Sep, 2018 - 00:09 0 Views

uMthunywa

BAKHONA abantu abaphila kuwonalo umhlaba abangaqakathekisi ukubonga noma usubenzele into enhle kangakanani. Kubenzima ukuthi batshayephansi ngedolo bethule lesigqoko bathi ngiyabonga, ngitsho sibisokuthi akubonge aze akuteme. Abanye njalo baze behluleke lokubonga uMvelinqangi, uNkulunkulu.

Kuyathandazwa ebusuku lemini kucelwa kuMninimandla lokhu lalokhuya esikuswelayo ekuphileni. Kodwa ma uNkulunkulu esethe waphendula imithandazo yethu kukalutshwane ukuthi siphinde sihlabe phansi ngedolo sibonga ukwenzela ukuthi masesifuna engezelele kubelula ngoba laye esazi ukuthi siyakholwa lokho asipha khona.

Intombi eyetshatha mina yayingakubhaxabula ngoswazi lomdlawuzo umasekudliwe ukudla wekele ukubonga, yingakho kwahle kwangena kwagxeka kimi ukubonga ngoba yinto engisukelayo phansi.

Ukubonga bandla kutshengisa uthando, inhlonipho lokuzotha lokukholwa ukuthi umuntu uyabe ekwenzele into enhle. Ngiya ngibone ngosuku lwelanga lwezithandani ivalentayini ziyabongana izithandani ufice zingamathe lolimi lenhlamvu zamehlo zizezitshengisele uthando. Nxa ungumuntu ongathandi kubonga uzwa bezesebekufanisa lenkukhu yona ethi noma ungaze uyiholele yini emnandi idla isesulelaphansi kungani iyabe ikhononda itshengisa ukungakholwa.

Labomkethu kumele sibabonge nxa besenzele okuhle, lalapho uma sithe sabaphambanisa siguqephansi sixolise, hatshi ukuthola umuntu ewomisa ikhanda kungani yinjanji yesitimela samalahle. Ukucela uxolo kukhomba ukuzehlisa lokuvuma ukuthi uyabe uthe wamphambanisa omunye. Kuvamile ukungaxolisi ikakhulu kubantu besilisa bavike ngokuthi bangamadoda njalo bezinhloko zemizi.

Ukuxolisa akutsho ukuthi uyabe uyisithutha kodwa uyabe utshengisa impawo zothando lokuzwela omunye wakho ungafuni ukuthi alimale emoyeni. Abanye obaba ngabatshaya bachithe iholo lonke, ethi umkakhe esembuza ngoba sekufuneka ukuthengwa indingeko zomuzi, azonde andlondlobale ufice esefanana lemamba emnyama elophaphe ekhanda. Bakwethu asifundeni ukubonga lokuxolisa. Mina ngizaqala ngani elibala loludatshana ngithi kini ngiyabonga nxa njalo loludatshana lukuphathe kubi ngixolisa.

Ayixabene.

Mehleli Nkunziyembongolo Dube 07383050.

Share This:

Sponsored Links