Uncategorized

Phos’ elakho: Waliwe ngumamazala!

30 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Phos’ elakho: Waliwe ngumamazala!

uMthunywa

Mehleli Dube

BAKHONA omamazala abakhohlwa ukuthi labo bake baba ngomalukazana. Bathi indodana yabo isizikhethele ingoduso yayo, afunge embe phansi kuze kwethuke lamawuwu asemkulwini ubone esephaphatheka eselandela umduli engazi lokuthi aqonda ngaphi.

Zinengi izizatho abazifakayo kwesinye isikhathi uzwe kuthiwe ibandla lakhe akusilo lalapha ekhaya kumbe abandlululwe ngomhlobo wakhe umalukazana, bakhohlwe ukuthi uthando luyisiphofu njalo alulamngcele.

Ngikhumbula umngane wami uTholakele wathi sekumele ayelotsholwa esimamazala sakhe, savala isango ngebhetshu sathi asifuni endele kundodana yakhe. Kwazanywa imizamo yokukhulumisana lomamazala yizihlobo labangane, ngitsho sibi somfundisi webandla lakhe wazama ukubhula umlilo kwehlula, kwaze kwathi lomkakhe ezama ukukhuluma laye ethi mhlawumbe ingcino ingancibilika kodwa watshaya edwaleni.

Inzondo yakhe wayengayifihli wayeyitshengisela obala, umalukazana wakhe wafuthelana, wachiphiza izinyembezi wavuvuka lomzimba waze waswela isisu ayesezithwele, laye wacina ezibonela ukuthi loba ijaha lakhe lifuna ukuthi benze inkani bathathane, kwabanzima njengoba ijaha lalingakasebenzi lisesenguqhwayi lahle njalo esahlala ngakibo esaholelwa ngitsho lesepa yokugeza.

Waphela umendo wakhe kanjalonje, kungela lutho ayengalwenza, lothando lwakhe lwaya luphela njengenkungu ibalekela insaba zelanga likaMpandula.

Ungabi ngumamazala owenqabela imendo yamadodana akho ngoba uyabe ezikhethele. Ithumba alikhethi lapho elihlala khona.

Ayixabene.

0714355641

Share This:

Sponsored Links