Uncategorized

Phos’ elakho…Uzwa bethi ngokuka Hulumende!

05 May, 2022 - 00:05 0 Views
Phos’ elakho…Uzwa bethi ngokuka Hulumende!

uMthunywa

NGIYAKE ngimangale kakhulu ezabelweni kufika inhlelo ezinengi okumele ziphathise uzulu zivela kungatsha ezitshiyeneyo zikaHulumende, kodwa thina abantu asinakekeli lezinhlelo. Kwesinye isabelo uHulumende wabakhela idamu kwafakwa inhlanzi lezivande ukuze izakhamizi zibe zilima loba yini sokusiya ngamandla omuntu nanku lamanzi, okuthelela ayesekhona, bafakelwa lezimpompi zokudonsa amanzi esiya ezivandeni zabo.

Baphiwa lesikepe sokusebenzisa nxa bethiya inhlanzi bezithengise ukuze imali zokuthenga amafutha okuthelela zingabahluphi. Isimanga yikuthi zonke lezi zinto akula oziphatha ngonanzelelo, ngikhumbula umdala wami uDlomo wathi elimukisa abanye omama ukuthi nxa bangaqeda ukuthelela kumele babe lesiqiniseko sokuthi bavalile izimpompi zonke ukwenzela ukuthi amanzi angachitheki.

Hawu yabe isiyinyathele emsileni, impendulo yakhona yayigwaza okomkhonto webutho likaTshaka. Kwathiwa ulani lawo angaze achitheke yinto zikaHulumende nxa ufuna ukulawula hamba uyegebha elakho idamu, lapho ozatshona ubhukutsha khona, leli alilamnikazi senza umathanda.

Banengi abantu abalengqondo ezinje lawe uyabazi, kungaba kusemankampanini lapho elisebenza khona nxa umuntu wakhona umtshela ngokulondoloza izinto uvele avuse umhlonga okwechalaha elibone iqaqa empondo zankomo, athi akusinkampani yakho.

Labenhlanganiso ezizimeleyo ama-NGO bayazama ukuthuthukisa izabelo kodwa kusweleka nje ikhono lokulondoloza izinto. Kwezinye izabelo uHulumende wabanika izifuyo ezifana lenkomo, imbuzi ukuthi bafuye zizalane zande kodwa bathengisa bazidlela imali ematshwaleni kwasala ihlekana ligcinile zazalana.

Nxa ubabuza ukuthi zingaphi izifuyo elaziphiwa nguHulumende bathi zacuba abanye bathi zabulawa ngumkhuhlane abangawaziyo. Angazi ukuthi inengi labantu sokwangena mpehlane bani emakhanda abo. Yikho uyawuzwe ontanga bethi ngiyakuzama kodwa awuzameki.

Bandla ngiyalicela ngiyalincenga, nxa uHulumende angaletha inhlelo ezithuthukisa njalo zinceda izabelo zethu asibeni ngamapholisa alezo nhlelo sonke siphathe lezo nhlelo njengezethu ngoba zinceda thina bahlali bezabelo.

Kambe sungayabiza uHulumende ukuthi azovala impompi evuzayo, thina abantu yithi okumele sibone ukuthi lokhu abathi ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga “maintenance” siyakwenza,siqoqane siphane amazopha uzafica laye uHulumende esiba lentshukutshu lomdladla wokuthi asenzele okunengi.

Ngikhumbula kwathi kulohlelo lokuphiwa inkukhu, omunye wahle wathi yena iqhude elikhulu ayeliphiwa uyahle afike atshebe ngalo nanku lelanga lisesekhona. Abanye nxa kuyisikhathi sensewula bangaphiwa inhlanyelo lefethileza bayakuthengisa ngemali encane, kuthi ngesikhatshana uzwe sebekhalela ukuthi uHulumende nga uyabaholisa umumbu.

Lanyakenye izulu linile abantu bavuthisa. Bantu asimxhaseni uHulumende lapho abambisana lathi asenzele khona ezabelweni kungaba lidamu, yizifuyo, izivande singayekethisi, asizitsheleni ukuthi sokungokwethu ngoba kusiza thina.

Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links