Uncategorized

Phos’ elakho: Uzwa bethi abantu bazangihleka!

25 Jun, 2020 - 00:06 0 Views
Phos’ elakho: Uzwa bethi abantu bazangihleka!

uMthunywa

Mehleli Dube

BANENGI abantu abalahlekelwa ngamathuba amahle okuziphilisa empilweni besesaba ukuhlekwa ngabantu, bacine bephila impilo ebuhlungu abathi ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga cosmetic.

Ngikhumbula omunye umngane wami owayengumaqhuzu kwenye inkampani wathi ukuphelelwa ngumsebenzi kwabanzima ukuthi atshele lonkosikazi wakhe, wayevukela edolobheni kungani ngumuntu oya emsebenzini atshone ebhoda angani yisithunywa esezincwadi, kwaya indlala yathi woza sambe, waqala esaboleka izimali kubangane ukuthi azibisele kwaba yinkinga, waqala ukuthengisa impahla zendlini ezifana labomabonakude, efuna ukuthi afane labangane wakhohlwa ukuthi bona badla eyeholo engena ekupheleni kwenyanga.

Ikhosikazi lakhe lashesha labona ukuthi kukhona okutshaya amanzi lahlala laye phansi baqala ibhizimusi yokuthenga bethengisa, lamhlanje bakhomba ngophakathi ngoba izinto zibahambela kamnandi seze efisa lokuthi ngabe wakuqala kudala.

Banengi abantu abehluleka ukwamukela ukuguquka kwesimo kubangelwa zinhloni bakhohlwe ukuthi omunye lomunye umuntu ulesiphiwo sakhe athwetshulwa yingwe esifumbethe, esesaba ukuthi abantu bazamhleka, bakhulume bechothoza, phela ungakhohlwa ukuthi umuntu wavela wadalelwa ukukhuluma, ahleke, anyaze njalo ngeke ubavale imilomo, bangathula nxa bekubona kodwa ungafulathela bakhulume bahleke baze baveze isilakalaka.

Impilo vele injalo, iba lemiqanso lemehlelo, nxa kuthe wehlelwa ngokunye kwakhona kwamukele ufinqe izidwaba udonse kanzima uMvelinqangi uyokwengezelela. Ungami ndawonye usesaba ukuthi abantu bazakuthini, okuqakathekileyo yikuthi uphila impilo engaphazamisi abanye njalo uxwaye lemithetho yelizwe lenhliziyo yakho ikhululeke ibemhlophe, lezifo ezinengi ezinjengezenhliziyo ngeke zikunqwathele.

Abanye ngabathi ukuphazamiseka enothweni yezifuyo kuthi lokungumthonselanyana okuyabe kusele, kulokuthi acongolozele aqale kutsha, amane athengise konke, atshaye inja ngekhanda libalele, ahlekwe lazinyoni zendle, banike isibonelo ngaye abeNkosi.

Yikho abadala bethi ungawa vuka uzithintithe uqhubeke ngohambo lwakho unyathele ngamandla uyaze ufike, ngoba ungazekelela udubo luzala ukusangana kwengqondo ufice umuntu esehlala ezitaladeni, usuholelwa ukudla njengenkhukhu.

Woba ngumaziphandela isikhwehle sakoGasa, njalo ungabi lenhloni ngento ekuphilisayo, bangaze bakhulume bahleke, bhekisa amabombo phambili uyoze umchaphe uTshangane, loba ethwele izigodo.

Ayixabene.

Umlobi uthinteka ku 0714355641.

Share This:

Sponsored Links