Uncategorized

Phos’ elakho: Unganyeyi abazali lomkakho…..!

07 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Phos’ elakho: Unganyeyi abazali lomkakho…..!

uMthunywa

Bakhona abantu abathi nxa besemathandweni ufice sebesenza angani baphambene, kumbe ubathole sebesenza njengabantwana abancane bona abangela mfihlo bahulula linjalo baze bayebhoda emsamo.

Ukhona umuntu othi esephandlwe zinsaba zothando sezigijime ngomgogodla zehla ngembambo zize ziyengena emfukuleni uzwe enyeya abazali bakhe lomkakhe.

Uzwe ethi umzali wakhe ngumthakathi uphohlala laye ngoba engabulawa njengembuzi, okukuthi nga uyadliwa inyama, ubezathatha igwese amqumele khatshana alale ngesibomvu okwethole lensengwakazi elifohlileyo zibuya chaka ekuseni.

Omunye uze eqele ngale komdeni awunyeye awutshaphaze ekhuluma kubi elonda imbali yawo embi uzwe kuthiwa phela laba baxotshwa yinduna yematojeni ngobusela kumbe ubuthakathi kumbe njalo ubufebe, phela lezi yizinto ezimbi ezaliwa layincwadi eNgcwele ngoba iyasiyala ukuthi singakwenzi konke lokhu ngoba umvuzo wakho kuyikufa.

Abahlambaze abazali bakhe umuntu kwesinye isikhathi ewahutsha amanga aluhlaza tshoko okwenyongo yenyathi eqambela abantu beNkosi amanga.

Awunyekevule awuchaye usale unqunu akhohlwe ukuthi uhlomisa umkakhe mzukwana bexabane umkakhe ukucacada konke ayemtshela khona kuyabe sekuyinkalatha yenhlamba.

Kambe awucabange uthi usuxabana lomkakhe atshele abazali bakho ukuthi wathi bayaloya phambi kwabofowenu kumbe umdeni wonke bangakuphatha kanjani, abalenhliziyo ezincane bahle badobhe isagila bakusakaze ikhanda eliyabe ligcwele imbobo njengembambayila edliwe ngupongwe.

Abadala bathi ubunqunu bakini ubuhlalela phezulu awuhambi ububabaza, nxa kukhona ongakuqondi kahle ngomzali wakho mqonde umtshele kumbe uthumele elinye ilunga lomdeni eliseduze lilungisise hatshi ukugada phezu kwentaba umemeze kuze kuzwakale eMelika.

Ayixabene.

Umlobi ungamthinta ku 0714355641.

Share This:

Sponsored Links