Uncategorized

Phos’ elakho . . .Umona lomhawu kuzala ukufa!

11 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Phos’ elakho . . .Umona lomhawu  kuzala ukufa!

uMthunywa

Mohleli Dube

IZINYANGA ziyawatshaya amathambo, odokotela labongikazi bayazijova izigulane kodwa kawelapheki umkhuhlane womona lomhawu.

Wawuzwe kuthiwa lamhla usibanibanyane uvuke ziqansile, kumbe uzwe bethi utshaywe zingubo.

Avuke umuntu edangele, umoya wakhe uthundubazekile, aswele umusa, empeleni, abelolaka. Bakhona njalo abahawukela izinto ezinhle ezabanye, ezwe esitsha emoyeni ukuthi ngabe ngokwakhe.

Yikho losathane udiyabholosi waxotshwa ezulwini ngenxa yawo umhawu lomona.

Banengi abalele ezibhedlela lezindlini beguliswa yiwo umona lomhawu, kusuke kubangele imikhuhlane efana laboBP lesifo senhliziyo.

Kwande ukutshaya ebantwini asebempunga, omamazala, ufice lokhe ehawukela imali ethunyelwa umalukazana wakhe yindodana yakhe.

Sizonde sinuke okobulongo bechalaha obunethwe lizulu lembolisamahlanga, sihawukela ukuthi ngabe imali ithunyezelwe sona, kube yiso esivula imvilophu yemali, siyabe sikhohlwe ukuthi esaso isikhathi sesadlula.

Azonde umuntu omdala kuze kuvuke lezinyalo lemvundela kampeyana.

Uzwe sesikhuluma amagama amabi ngomalukazana waso, sisenzela ukuthi axabane lomntanaso, kambe asibuthakathi bona lobu.

Bakhona abangaloyi ngamareza, kodwa ngenkulumo ezimbi ezidunga injabulo yomdeni.

Izazi ngezempilo zithi kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ejabulile legazi ligijima lisabalale ngemithambo yonke, hatshi ukuhlala ugcine amafindo lezikhwili okuyabuye kukubangele imikhuhlane eyocina ikusa kobhekabezayo.

Umona, ulunya lomhawu bathi kwande nxa usukhulile ungesenelisi kumbe ungasela mandla amanengi wokwenza ezinye izinto. Empilweni kumele wazi ukuthi lenkabi endala iyaphunyuzwa emfolweni, phela kusina kudedelwana.
Ayixabene.
0714355641

Share This:

Sponsored Links