Uncategorized

Phos’ elakho: Uhlukuluzwa yinotho yakhe . . . !

09 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Phos’ elakho: Uhlukuluzwa yinotho yakhe . . . !

uMthunywa

Silo Mehleli Dube

UMDALA wami uDlomo kwathi ngelinye ilanga sikwejisile sizixoxela, wathi mfana wami inengi labantu abansundu abanothileyo ungabahawukeli kodwa kumele ubazwele ngoba inengi labo inotho yabo iyabahlukuluza emini lebusuku.

Lapho abalala khona uthola imiqamelo yabo imanzi te, okwesitshubo sosane olulele lunathiswe umsobho wamakhabe.

Akhona amanye amadoda ofica zidlana uboya kodwa uthi uyakhangela umuzi wayo uthole kungamawoba, lokamazakhela uze ubengcono. Abantwabakhe kulokuthi abahambise ezikolo ezilohlonzi, abone kuyikuchitha imali nje, abanye avele angabasi lesikolo abafuqele emadlelweni enkomo batshone bezilandela okwamalanda efuna imikhaza, osowabo besesikolo.

Inyama ize idliwe nxa kufiwe, kumbe nxa kulenye ethe yabanjwa yimpisi yayidla yangayiqedi kulapho okuzanambithwa khona iqatha. Abanye njalo ngabalamabhizimusi amakhulu adumileyo, uzathola ukuthi kulelo khaya kuvame ukuba lomntwana oyisilima kumbe ongaphilanga kuhle engqondweni onguye okusetshenzwa ngaye eletha inotho.

Abanye njalo ngabagcina izinanakazana ezinjengabo nyoka, phela kulemikhuba elandelwayo, okungamelanga uyiphambanise ngoba ukuvele uyiphambanise kuphambana amawatshi kuchitheke izitshebo.

Abanye ngabanotha ngokutshontsha, unembeza amtshaye amqede nya aze abanjwe ngumkhuhlane wenhliziyo.

Yikho isikhathi esinengi abantu bakhona bangadlula emhlabeni baye kobhekabezayo kusala kutshabalala yonke into sokungani abantwana kumbe amakhosikazi asele etshaphaza kanti kungenxa yokuthi imidozo eyayibanjwa nguyise kabayazi.

Ngikhumbula enye ibhutsha okwatholakala izitho zomuntu wesifazane umntwana ethi ugezisa ifiriji yebhutsha wahle wahlanya kuze kube lalamhlanje udla lamanqe ulala ematheni.

Notha kuhle abantu bakubuke utshiye abathi ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga yi-good legacy.

Ayixabene.
Umhlobi ungamthinta ku: 0714355641

Share This:

Sponsored Links