Uncategorized

Phos’ elakho: Senatha futhi, esegula…!

23 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Phos’ elakho: Senatha futhi, esegula…!

uMthunywa

YINKULUMO ejwayelekileyo, nxa abantu bebona umuntu oke wabangwa lezibi, kumbe nxa wake wezwa izihlobo labangane zivela hlola omunye wabo ogulayo uzwa bethi kwembulwa kwembeswe bebabaza ukuthi umuntu ogulayo kenelisi ukukhuluma kumbe ukudla.

Ukugula yisimo esibuhlungu kulowo ogulayo kunye lakumalunga emuli akhangele umkhuhlane. Kudinga abantu abalothando, uzwelo kunye lesibindi ukuthi banakekele lo ogulayo aze avuke khwatshu futhi.

Isimanga abanye bathi bangasila ekufeni mhlawumbe kuyikuthi bajabulela ukuthi basilile ngoba besebebona angathi kabasoze baphinde basile bahle baqale ukumpompoloza ugologo, kodwa esibhedlela bayabe beqonqoselwe ukuthi banganathi ngoba ugologo eyingozi emizimbeni yabo.

Kuyabe kumele baqale banathe amaphilisi njengokulaywa kwabo ngamadokotela labongikazi. Kuyakuthi nxa abantu sebebona umuntu okade egula esephuza ugologo bakhuze bababaze.

Isixwayiso sami yikuthi nxa uthe watshisatshisa nxa ungaxwayiswa ukuthi unganathi izidakamizwa landela khonokho ngoba ababona ngempilakahle bazi ngcono  ukuthi amaphilisi lezidakamizwa akuhambisani kunjengamanzi lephetulo, ngoba khona kungagelezi ndawonye.

Qala upholisise uze uzizwe ukuthi legazi lakho selihlambulukile labodokotela labongikazi sebeze bakutshela ukuthi usuqinile.
Ayixabene.
Umlobi ungamthinta ku: 0714355641

Share This:

Sponsored Links