Uncategorized

Phos’ elakho…Sekutshadwa ngudlu!

22 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Phos’ elakho…Sekutshadwa ngudlu!

uMthunywa

KWAKUTHI ababili sebevumelene ukuthi sebephemba umuzi, kufakwe ilanga lomtshado isikhathi sisekhona kwaziswe izihlobo labangane, kulungiselelwe konke lokuzadliwa.

Ngitsho lezihlobo labangane babethola isikhathi sokudinga izipho zokukhunga, ensukwini zalamuhla sekuvamile, ikakhulu kulabo asebethatha okwesibili kumbe nxa umuntu esesenda okwesibili, njalo lamanye amantombazana akhetha ukwendela emaxhegwini bejonge inotho betshiya osowabo.

Bavuka nje baqonde emthethwandaba, adinge abafakazi bayezitshadela kwesinye isikhathi lezihlobo labangane abaseduze bengazi lutho, yebo kulilungelo labo. Umane ubone nje umuntu esefake indandatho, mhlawumbe lezithombe sezifakwe ebulenjini.

Ngikhumbula abanye odade engake ngabezwa bekhuluma sisemtshoveni besithi kumele atshade lalo ikhehla leNkosi ukwenzela ukuthi mhlalifayo asale laye ebambile, hatshi ukusala ebambe insiba zenyoni. Ngamangala ukuthi owayesemtshelile ukuthi kuzaqala ukufa ikhehla ngubani, asazi mhlawumbe lalivele lizigulela nje.

Abanye ngabathi benzela ukuthi bengasali behlutshwa ngabantwana bomkakhe abekhosikazi lakuqala kumbe izihlobo, ahudulwe umuntu wabantu asiwe emthethwandaba. Ngenxa yokuthi laye uyabe engasazenzi ngenxa yothando oluyabe soluphuphuma okolaza eguleni lamasi, phela umtshado yinto enhle efiswa ngubani lobani ungabona sekufihlwa into enhle kangaka kumele wazi kabanzi ukuthi kukhona okutshaya amanzi, ngoba uyabe usugaxe ijogwe elizakusinda uze ubone angani wabhekwa yisambane.

Kuvamile ukuthi imitshado yonale eyangudlu umuntu wakhona uyabe ezembese esemvu ethembe ukuthi lapho esekutshengisela ukuthi uluhlobo bani lwenkobe loba usufuna ukutshila izikeyi laye kukhona azakuzuza ekubhidlikeni komtshado loba kungela thonsi lesithukuthuku, kuphinde kube nzima ukuthi loba selixabana izihlobo zizobhula umlilo ngoba uzifihlele ngasekuqaleni.

Abanye baze bafihlele sibi sabazali babo. Elami lokucina lithi umtshado yinto ebusisekileyo, ungayifihli. Akube sobala loba ungazabe uhohobise umdodovu wekhehla kumbe isalukazi yazisa umdeni ukuze ukubangule kusasa.

Ayixabene.

Umlobi ungamthinta ku: 0714355641

Share This:

Sponsored Links