Uncategorized

Phos’ elakho: Sebenzela uMdali ensukwini zobutsha bakho!

21 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Phos’ elakho: Sebenzela uMdali ensukwini zobutsha bakho!

uMthunywa

 Mehleli Dube

UZWA isikhathi esinengi beziduduza abantu bethi isonto kayipheli njalo ifuna ukuthi uyingene usumkantsho’bomvu ngoba uyabe usubheme wakholwa kunkanuko zomhlaba.

Inengi lethu siziyenga ngokuthi uMvelinqangi uthethelela loba izono zakho sezibomvu okwegazi okufuna ukuphekwa ngalo ububende, loba zinkulu okwentaba zeMatojeni, uMdali uphange akuthethelele nxa uthe wazinikela kuye.

Kubalulekile ukuthi umsebenzele uMdali ensukwini zobutsha bakho, ngoba uyabe uzaphepha kuzigameko ezinengi zalumhlaba. Bakhona abagijima bagcwale amagumbi omane omhlaba, begcwalisisa inkanuko zomhlabo, baze bacine bewele esizibeni sosizi bazisole impilo yabo yonke.

Bakhona asebathelelwa isifo sikanogawulayo sona esingelaphekiyo emtholampilo, bathi ngokubona sebegula sebedinga ibandla, kwesinye isikhathi uzwa bethi ngifuna lebandla elingcwaba ngcono, ngoba umuntu uyabe esezidelile, esekhumbula into ayeziqaphele ezingela ncedo njalo ezikuxotshela khatshana loMdali, ziphinde zikuphe lesibindi sokungesabi njalo lokuswela inhlonipho.

Yikho lencwadi eNgcwele iyakufakaza ukuthi indodana kaNkulunkulu yathi yekelani abantwana baze kimi, ngoba wayesazi ukuthi sigoqwa sisemanzi njalo loswazi lugobe kalula nxa lumanzi.

Ungasebenzela uMdali ensukwini zobutsha bakho uyavikeleka ekugwenxweni yinkanuko zomhlaba ukhule ungumuntu olungileyo, olenhlonipho njalo othandwa ngabantu ngoba bebona ukuzotha lobuthakathaka benhliziyo.

Phela kulula ukubona umuntu ongembathanga umusa kaNkulunkulu uhle ubone ngokuvusa umhlonga lalapho kungelasidingo. Ilizwe limi ngenyawo muntu omutsha lahla amajogwe kaSathani ugaxe akaNkulunkulu azakusa ekuphileni okunaphakade, uphephe lezinkingeni zomhlaba.

Ayixabene. 

Umlobi uthinteka ku0714355641.

Share This:

Sponsored Links