Uncategorized

Phos’ elakho: Omakhwapheni balesibindi . . .!

09 May, 2024 - 00:05 0 Views
Phos’ elakho: Omakhwapheni balesibindi . . .!

uMthunywa

NGITHE ngisedlula bucwadlana nje komunye umuzi ngakhangwa zinhlamba kuthukwa indoda akade ifuqwa ngebhara kuthiwa ayiyefela emzini wayo.

Kulendoda ebengihlala ngiyibona emzini lo omuhle, ngisithi kukwayo kanti ngumuzi ontanga abakubiza ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga small house. Ibithukwa ngenhlamba ezinkulu zasensitha ngoba isigula njalo ingasela mali lamandla ingasela. 

Isasebenza lindoda yadela umuzi wayo labantwabayo ngitsho lekhosikazi layo elalimhlophe lisithi nxa lihleka kuvele amazinyo aluthotho amhlophe nke njengensaba zelanga. 

Yafuqwa lindoda baze bayayitshiya entubeni yomuzi wayo, waphenduka umakhwapheni esebuyela emzini wakhe labantwabakhe ngezwa behleka bethi sesilutshiyile udubo. Ngazibuza ukuthi kanti inengi lamadoda asuke angenwe yini, angaba lokuyimadlana umuntu udela umuzi wakhe abhejele ukuyahlala kumazakhela lapho okungatshetshwa khona ngembhida kutshetshwa ngenyama ethengwayo emabhutsha.

Bathi akungenwa ulengise izandla njengomuntu ovela ngaphandle, kumele nxa kusekuseni uthwale izinkwa ezimbili abakho abantwana benathisa uhololo ngegwadla kumbe uhayezi. Kuthiwa basheshe bakunike lebizo nxa unguNdlovu batshitsha bakubize uMaliyavuza ngoba uthengiswa lezinto ongazidliyo ingqe zithandwa yibo. 

Abahlakaniphileyo bahle bakuthathele lekhadi lebhanga kusebenze wena kuhole bona utshone emsebenzini usidla ingqweqwe zomlomo bona betshona benambitha benatha amanzi besuthi baze babhodle lesibhoho. Esikolo ababo abantwana bathengelwa yonke into engabe ifuneka abakho bexotshwa njalonje bengabhadalelwanga indleko zesikolo.

Lindoda engayibona ifuqwa ngebhara ikhosikazi lakhe lehlisa inyembezi libona umkakhe owayesephenduke waba yingcuba ngezwa embuza ethi bekunjani emlageni ngapha ehlengezela inyembezi ngoba wamcina umkakhe engenjalo. Umkakhe wehluleka ukuphendula wenelisa ukucela uxolo wathi ubengazi akwenzayo, wabuthanisa abantwabakhe wacela uxolo njalo ethi njengoba esemathambo-thambo ucela ukuthi loba engadlula emhlabeni bamngcwabe angadliwa yizinja kumbe amanqe. 

Yabihla lindoda okosane olubhujelwe ngabazali bonke engozini yemota. Isimanga loba esegula, umakhwapheni wakhe wayelokhu ehamba ebhanga esiyathatha imali kwaze kwathi abemsebenzini wakhe bebona engasabuyi bamisa iholo. Ngemva kokuba lindoda isibhubhile walwisa lumakhwapheni ukuthi athole izimali zalubaba, ngenhlanhla yamaSwazi wayebhalise umkakhe kusesemnandi. 

Banengi obaba abazithola bekulesi isimo njalo behluleke lokuthi bazaphunyuka njani. Kwesinye isikhathi uzwe abantu besithi ngamaloyo, kodwa esikhathini esinengi umuntu usuka aphambane ethi ukhawulisa umkakhe kodwa ekucineni kukhawula yena ngoba konke okuthenge uhlala kumakhwapheni kusala khonale, sibi sengubo okumele uhambe layo mhla ufile.

Omakhwapheni abanengi uthola beziqhenya bezitshaya isifuba, uzwe bethi dlana imali indoda idlule udinge omunye. Nxa ukulesi simo ndoda phunyuka uyexolisa kumdeni wakho uqale kutsha ngoba nxa usugula ungaselamali bazakuxotsha okwempukane engafunekiyo duze kwegula ngoba ingangcolisa izankefu okumele zibe yisitshebo sabafundisi.

Ayixabene.

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds