Uncategorized

Phos’ elakho: Ngesilungu bathi ‘race with time, but nobody else’

10 Sep, 2020 - 08:09 0 Views
Phos’ elakho: Ngesilungu bathi ‘race with time, but nobody else’

uMthunywa

Mehleli Dube

BAKHONA abantu empilweni abathanda ukulingisela okwenziwa ngabanye kodwa kulomhawu phakathi bengazi ukuthi izipho zabantu zitshiyene.

Ufica umuntu ezihlupha ngokuthi omunye umuntu ukwenza njani abesezama ukulingisela encintisana laye, ecabanga ukuthi ufuna ukwedlula lowo ancintisana laye, asuke alibale ukuthi umuntu nxa esenza ulutho uyabe ehlale phansi wadla amathambo engqondo, wahlela kungaba kuyini afuna ukukwenza.

Ngikhumbula omunye umngane wami, wathi ebona omunye umakhelwane wakhe owayesuka esiyathengisa igolide eGoli, kodwa wayethi nxa esuka lapha ehambe ethwele amadoyili, ngenxa yokuthi igolide umthetho welizwe uyenqabela ukuthi liphonguthengiswa mahlayana njalo langumuntu makhaza nje.

Laye weluka awakhe amadoyili wabhekisa amabombo eMzansi, kodwa lutho ukuthi athengwe.

Wamangala umakhelwane ethi awakhe athengwe aphela njalo ebuya lenqwaba yemali ethenge lempahla ezinengi ayezithengisa lapha ekhaya.

Yena waphenduka lawo, kuthengwe amabili, amathathu, waxabana lomkakhe ngoba esecabangela ukuthi eGoli ulanda ukuyafeba lokhu ebuye eyatha engaphethe lutho olutshengisa ukuthi ngumuntu okade eyekuthengiseni.

Kukanengi uthola umuntu ezihlupha ngokuthi uZibani wakhe uphila impilo engcono ajonge ukuthi amedlule, abesehamba ngesiqubu esizamenza atshayelele ahlanhlathe angene ehlathini.

Abanye ngabalezihlobo ezisemazweni ezibathumezela imali yeMelika yona elesisindo nxa uyisebenzisa kwelakithi, wena uyabe uphikisana laye ngeyomholo, ucine usungena ezikweledeni ngoba uzama ukuphila njengaye ucine usuphila abathi ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga “living beyond your means”.

Kuqakathekile ukuthi uhlale phansi ujulise izinhlelo zakho, ukwazi ukuthi ngesikhathi esingaka kumele ube usufeze okuthile, ncinta isikhathi hatshi abanye abantu, ngoba abanye bathi bangazama ukuncinta bedlulwe bacine sebezivusela imikhuhlane yesifo senhliziyo.

Ayixabene.

Umlobi uthinteka ku: 0714355641

Share This:

Sponsored Links