Uncategorized

Phos’ elakho: Ngamafitshane ngizakuthi fahla fahla!

05 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Phos’ elakho: Ngamafitshane ngizakuthi fahla fahla!

uMthunywa

Mehleli Dube

KUJWAYELEKILE embuthanweni kungaba kusebunandini kumbe ezinsizini ngitsho emtshadweni lezimfeni kube khona umuntu okhethwa ukuthi atsho amazwi angenganani ukubonga abantu abazileyo.

Kuvamile ukuthi lowo mabonga, nxa eqala inkulumo yakhe uzwe ethi ngizakuthi fahla fahla ngamafitshane ukuze ngingalichitheli isikhathi senu, kodwa uzamuzwa kumbe umbone esethandulula umchilo wamakhosikazi, engasaqedi, kwesinye isikhathi baze bamqhwebe abaninidili ukuthi sedlulise kwaze kweqa.

Abesezonda ukuthi sebemfakele isinqumo kunkulumo yakhe.

Kubalulekile ukuthi masikhetha umuntu ozasibongela, sikhethe umuntu ovele ejwayele ukukhuluma phambi kwexukwana labantu, kakhulu abantu abake baba ngamatitshala abakuthathi mango, ngoba bavele bakujwayele ukubhekwa yizitshudeni mihla ngemihla.

Lingaphongudobha umuntu kazana nje kuvamile ukuthi abenge inkulumo yakhe kwesinye isikhathi akhulume ephinda phinda aze aziphikise yena yedwa ufice umphakathi ungasazi ukuthi ulalele kuphi, uzwe sebe khononda abantu behwabha okwengalukhuni efukamayo, kumbe sebezixoxela bengasalalelanga inkulumo yokubongwa.

Abanye njalo batshengisela ngokusukuma bazihambele lapho abathanda khona betshengisa ukuthi sebebheme bakholwa, ayilale ngogedla. Kubalulekile ukuthi ubhale phansi nxa ungela qiniso lento ozazikhuluma njalo kunceda lokuthi ungaphumi endimeni okuyo, ukuze ungacunuli bantu.

Ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga bathi “you should be brief and precise”.

Uzathola abantu belentshukuntshu lomdladla wokukulalela ufice sebenqekuza amakhanda betshengisela ukulangatha inkulumo yakho, ungabona sebenikina amakhanda vele wazi mhlophe ukuthi sekumele uvalelise, ngoba yisona sitshengiselo esikhomba ukuthi sebephelele inhliziyo.
Ayixabene.
0714355641.

Share This:

Sponsored Links