Uncategorized

Phos’ elakho: Mamazala zinhlamba bani lezi…?

06 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Phos’ elakho: Mamazala zinhlamba bani lezi…?

uMthunywa

Silo Mehleli Dube

KULABANYE omamazala abalomlomo ongahlalwa mpukane, bahlezi bekhuluma. Omalukazana bakulezi insuku bathi yinyongo, phela inyongo iyababa kungazabe ngeyayiphi inyamazana. Kulenhlamba okumele nxa ungumamazala ungazikhulumi loba usuzonde kangakanani uthethisa umalukazana wakho, kungaba ngcono uzitshele indodana yakho. 

Ngikhumbula omunye umamazala wazonda kubuye umalayitsha lempahla ezivela eGoli, icala likamalukazana kwaba yikuthi wavula izikhwama zakhona umamazala engekho loba nje zazibhalwe elakhe ibizo. Umamazala uthe esecutshelwe, wahle wazonda wakhukhumala, wanuka okubulongwe bechalaha obunethwe yimbolisamahlanga.

Umuzi kamalukazana wakhe lowakhe kwehlukaniswe yimbelo yezigodo kwakungakafakwa ucingo, kazange esayangena ngegedi, wafohla ethwele umgodla wawujika emoyeni kwachitheka orayisi, makharoni imbodlela zemayonesi zapatshazeka inkukhu zazitika ngerayisi okwakumele idliwe ngabantu. Ngezwa ethetha esithi, “ngumntanami engamzala ngedwa, waphambanisa ngokuthatha wena etshiya uPhakamile intombi yakhe yakudala engangivele ngimazi, wena ukuthi wakudobha ngaphi into engela mbeko, osungixabanisa lendodana yami, ungakabikhona izinto zazifikela kimi, namhlanje nguwe osuzenza umakhonya kodwa ubuhlungu bokumthwala esiswini okwenyanga eziyisitshiyagalonye bezwiwa yimi, ngeke wawuhlala lumuzi ngaphandle nxa sengifile.”

Wayethetha aze aqambe lezitho zangasese ezikamalukazana. Waqala laye umalukazana esathule ethukile ngoba icala lakhe wayengaliboni njengoba livele lingekho, waqunga isibindi ngezwa ethi, “Uyajayela wena salukazindini, ukumthwala kwakho esiswini kumangalisa ngani mina ulala phezulu kwesifuba sami santando size sizale umntwana, lokukucuphela bengizwela abazukulu bomntanakho ibuyekwendeni elaxotshelwa ubufebe ngokufuza wena gogondini, yikho wabulala indoda yakho ngokuthanda ukuzibusa.”

Sawuhlaba sawulawula sithelwe imikhono ekhanda siqonda kusabhuku. Bakhona omamazala abasuke bakhohlwe ukuthi labo baqala bengomalukazana, njalo ezinye inhlamba zenza ukuthi umalukazana akuzonde aze ayekufa, kambe nxa uzaqamba amantombazana ake akhombana lomntanakho ebujaheni bakhe uyabe ujongeni, yibuthakathi lobo ngoba uyabe ujonge ukubhidliza ukuthi umntanakho abeyisumbelume, uphekeyakhe.

Bakhona njalo omalukazana abangelayo imbeko kodwa kanengi omamazala yibo abadunga amanzi ngoba bethanda ukudla, kuvamile kungaba labazukulu bomntwana oyintombazana ongendanga ozaliswa namhla nguNdlovu, kusasa nguGumede ezobatshiya kunina. Umamazala kumele aphathe umalukazana njengomntanakhe ngoba eyingxenye yendodana yakhe njalo abekwazi ukuthi kukhona okufunwa yindodana yakhe angasoze amupha khona yikho ecine edinga umalukazana. Abakhathesi omalukazana bayahamba labomkabo bazihlalele emadolobheni sisale sodwa isalukazi senkosi, sife ngokupheka lokukha amanzi, uzwe abantu sebesithi lesi sihlala sodwa siyaloya kantike siloya ngomlomo waso, sikhuluma indendende kuze kuzephume ilanga. Ayixabene.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds