Uncategorized

Phos’ elakho: Mamazala, malukazana imindeni idilika kungenxa yenu!

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views

uMthunywa

Mehleli Nkunziyembongolo Dube
WANGENZA lumntwana, wangithezela olulofezela, kakathathi, phela lo ngowami walala kwesami isusu okwenyanga eziyisithoba munwe munye, kambe angangiphathela ingulube yeganga athi ngumalukazana.

Kowami umuzi ngeke ahlale, lingawa ilanga lixhotshwe zinkukhu. Zinkulumo ezijwayele ukuvela kwabanye omamazala, nxa indodana yakhe isithe yathatha. Azondwe umntanabantu, aqale laye esabekezela zonke inhlamba ayabe ethukwa ngazo bemunyefula ekuseni, emini lantambama njengomuthi kadokotela wona onathwa njalo nje kudingwa ukusila.

Kuyafika isikhathi lapho laye akhathala khona umntanabantu, omunye ngohle anyampe inhliziyo, athwale imitshaqana yakhe abhekise amabombo emuva. Kwesinye isikhathi umalukazana antunye laye aphendule, athi kayindawo ngoba engalandanga yena laphekhaya kodwa indodana yakhe.

Igunya uyabe eliphiwa ngumkakhe ngoba bethandana, emqinisa ukuthi angapheli nhliziyo kuzalunga. Uzwe laye umalukazana esetshela uninazala amagama aqatha ethi lowo agwaba ngaye ukuthi walala esiswini sakhe, manje kuye indodana yakhe izalala esifubeni sakhe baze bayeqeda ithumbu njalo nxa ezaphuma kulumuzi, uzaphuma esebheke phezulu amaluba esefakwe esifubeni sakhe, etsho ukuthi uzasuka lapha esefile. Idungeke impilakahle yalapha ekhaya, kubenzima kundodana ngoba unina lomkakhe ebathanda bonke.

Kwesinye isikhathi umalukazana angaba lomnyama athole ukuthi laphekhaya kulabodadewabo bomkakhe omabuyekwendeni kubanzima ngoba esikhathini esinengi babakuhlangothi lukanina azondwe ngamandla umntanabantu. Khona nxa lobabazala engasekho kuba lukhuni kakhulu ngoba lomthetho uyabe uxega.

Ubhidlike umdeni ngoba umalukazana ngeke azondwe ngumdeni wonke, bakhona abayabe bemthanda bengaboni sici kuye, besaluqala ukhophe, kwesinye isikhathi ujaha uvele athathe umkakhe bayezihlalela emadolobheni angazabe esalugxoba ekhaya njalo engathumeli lutho ekupheleni kwenyanga.

Azale abantwana khonale edolobheni bakhule abazukulu ugogo wabo bengamazi ngitsho sibi sabobabakazi, laye umalukazana angazihluphi ngoninazala ngoba ekhumbula isiphatho sakulelo guma mhla efikayo.

Omunye ngoza ekhaya nxa kuthe kwatshona ilunga lomdeni, qede ahambe athuthe khaya. Mamazala, mamukele umalukazana wakho umphathe ngesandla esilesizotha ngoba laye phela uyabe esengumntanakho.

Zinengi izalukazi ezihlala zodwa kungani azizalanga, kuyizo ezaziqalela impi labomalukazana basitshiye sodwa isalukazi, kwesinye isikhathi sithi masesedlule emhlabeni bathole sesibolile ngoba engekho oyabe esihlolela mihla ngemihla. Mamazala, malukazana lizinuke amakhwapha, lenyamazana zikhona ozithola zihamba ngomhlambi womdeni. Lingaphehli inzondo kodwa lihlanyele umoya wothando lenhlonipho.
Ayixabene.

0738305027

Share This:

Sponsored Links