Uncategorized

Phos’ elakho…Lokhe waya emfeni kakaphenduki… !

16 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Phos’ elakho…Lokhe waya emfeni kakaphenduki… !

uMthunywa

Ukufa yingxenye yempilo ebuhlungu ngoba kutshiya abantu bedabukile ezinhliziyweni zabo. Kwesinye isikhathi lemizi iyavalwa ngoba abantwana sebesele bezintandane.

Kuvamile ukuthi nxa ukufa sekuthe kwehla izihlobo labangane bathi wathalala kuleloguma okuthe kwafiwa khona. Kusetshenzwe umngcwabo wedlule kusale abomdeni besaxoxa kumbe besaqhuba imikhuba efana lokuchitha impahla zomufi.

Bakhona abanye abantu abavame ukuthi loba bengasilo lunga lomdeni eliseduze bahlale loba umngcwabo usudlule uthole abanikazi bomuzi sebeswela lokuthi izindaba zomuzi wabo bazazixoxa njani ngoba befuna ukuba bodwa. Nxa kusemakhaya uthole sebeze bebizanela ezibayeni kumbe bangene endlini besesaba ukukutshela ukuthi usungabuyela ngakini, ngoba esintwini kuyazila ukuxotsha umuntu obuye ezokhala lani elilahlekelweyo.

Ngikhumbula omunye umakhelwane wami baze baqunga isibindi bamtshela ukuthi njengoba umngcwabo usudlulile kungcono ake athi tshedu kancane ngoba befuna ukwenza imikhuba lesintu sabo. Abanye bahlala emfeni baze babe yisinengiso, khona nxa kuthe kwahlatshwa inkomo yesitshebo somngcwabo uhlala aze ahambe esebona ukuthi isiphelile.

Banengi lawe abantu obaziyo abathi kungavela imfa bahlale esililweni uthole abanikazi bomuzi sebethwele nzima nxa kusemadolobheni baze bakudingele lemali yokugada. Bantu asizifundiseni ukuthi umngcwabo ungedlula lathi sithwale imitshaqana yethu sibhekise amabombo emizini yethu.

Nxa kusedolobheni phela yonke into yimali ufica usukhweza lendleko zamanzi ngoba selibanengi ukwedlula inani labantu abahlala kuleyondlu.

Phela uyabe uyilokhu abathi ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga (unnecessary expense) kwesinye isikhathi lezindlu zokulala ziyabe zisilela abantwana sebelala nzima ngapha bevukela esikolo.

Omunye baze bamthumela okungokhekhe ukuthi kumbuze ukuthi kanti uyabuyela nini nanku phela lezulu laselisewule, uzathola abanye sebeqedile ukulima.

Ayixabene

Share This:

Sponsored Links