Uncategorized

Phos’ elakho: Kusebenza umfazi, indoda ngulova!

01 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Phos’ elakho: Kusebenza umfazi, indoda ngulova!

uMthunywa

Silo Mehleli Dube

KWAKUTHI mhlabetshadayo ababili, bafunga bagomele, uzwe bethi okwami ngokwakho lapho ojabula khona laye uyojabula, lapho egula laye kuyoba yiso leso.

Umfundisi nxa ebanika ithuba lokuthi sebengaqabulana phambi kwabozala kanye lomphakathi omenyiweyo, uthole munye ngamunye esekhiphe ulimi okonwabu lulalamela inswabanda eziphuma ngemva kokukhizelwa yinsewula kaMpandula.

Phela kuyabe kujatshuliwe kukhomba obala ukuthi sebenyama nye. Isimanga yikuthi nje ngokuhamba kwesikhathi indoda ingalahlekelwa ngomsebenzi kuphuma inkulumo ezinengi ezidangalisa umoya wakhe.

Khona nxa lowo nkosikazi esebenza, uzwa ezinye izihlobo sezimhlomisa amahlwayi zithi, uyamthini uqhwayilahle, ugeza sidle, ukhamisa ngithele. Anyonkolozwe umntanabantu, kwesinye isikhathi lekhosikazi lithatheke, lilalele okutshiwo ngababhidlizi, enqabe ngitsho lasibi sezingubo.

Omunye unkosikazi ngophuza lokubuya endlini evela emsebenzini eqophe ukuthi umkakhe angathi uyakhwaza njengendoda, impendulo zakhona zimephule umoya, uzwe kuthiwa ukuphuza kwakhe yikho okwenza bagwedle endlini yokuyela.

Uthole indoda ingasahlonitshwa wonke amaphutha enziwa lapho kuyabe sekuthiwa nguye. Okungokhekhe kungatshiya kungagwedlanga endlini encane kuthiwe nguye.

Achothozwe lokuthi udla kakhulu seze wazimuka okomntwana wenduna esidlimali yamacala. Kwesinye isikhathi abantwana bangathi esikolweni kufuneka okuthize abakhombe ngakuyise esazi mhlophe ukuthi akalanoma isheleni elile sikhala.

Lokhu kuyabe kujongwe ukumeyisa azizwe engembathanga phambi kwabantwana. Kwesinye isikhathi ufica eseze enyeywa langomamazala sekuthiwa uhlalele ukudla imali yomntanakhe. Akhohlwe izifungo azenza ngasekuqaleni alibale umuntu ukuthi ungamklolodela avuke ebambe ilotho, kuguquke umkhathi walapha endlini.

Phela emzini lapho okutshaya khona isicathulo sikamama kuyazikhanyela ngoba labangane uyabusukhethelwa kunye lokudla uyakhethelwa njengosane.

Kasigcineni izifungo zethu zibe yindikimba lomfukula yemitshado yethu, hatshi ukuthi amanzi angagelezela nganxanye ubusuvusa umhlonga okwenkunzi yebhubesi lixotsha amaganyane duze kwemidlwane yalo.

Ayixabene.
0714355641

Share This:

Sponsored Links