Uncategorized

Phos’ elakho: Isiqalile imihloliso

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Phos’ elakho: Isiqalile imihloliso

uMthunywa

Silo Mehleli Sibanda

WONKE otshalayo kulesikhathi lapho avuna khona nxa eyitshayile inala, azizwe engumuntu emphakathini ngoba esazi ukuthi ngeke umangoye aze alokothe ukulala eziko lakhe ngoba kusuthwa kuleli khaya. Zinengi izitshudeni ezibhala imihloliso yokuphela komnyaka, abadala labancane, ezikolweni lemakolitshini ukuze balungiselele ikusasa labo elihle. Imfundo lilifa elingatshiyelwanayo, ofayo uhambalalo kogoqwanyawo.

Bakhona abathi ababalisi befundisa abelihlongandlebe aqinise ukudlala engenzi imisebenzi yesikolo. Kuthi ngalesi sikhathi sokubhalwa imihloliso uthole esematasatasa esezama ukuthi abambe lokhu lalokhuyana kusuke kube kunengi. Phela laye oginyayo angaqobela kube kunengi emlonyeni ucina ehitshwa aphoqoze okosane oseludinwe yikudla ilambazi solusuthi nti. 

Abanye abafundi ngabayengana labangane bangakutshayi ndiva nxa ababalisi befundisa, baxotshe impala ezimbili zicine zibaphunyukile zonke. Into eqakathekileyo yikuzibutha uwise iphika uphendule imibuzo ngendlela umbalisi wakho ayekufundisa ngayo, uzathola kusibalula, lalapho ubhala uyabe ungela valo ngoba usazi into oyenzayo, ngesikhathi sempumela ufice ubobotheka ngoba usazi ukuthi uphumelele. Indoda ezala mina yayihleli iqonqosela ukuthi akula nhlamba ongathuka ngayo umuntu edlula ukungamusi esikolo njalo umuntu ongafundanga ulula ukuthi umbone loba ungatshelwanga muntu, ukwenza kwakho kwehlukile kulabanye. 

Banengi abafundi abavika ukungaphumeleli kwabo emihlolisweni, bakhale ngababalisi, omunye uzwe ethi yikuthi wabhala egula, kodwa okusalayo yikuthi nxa wawudlala kuzazikhanyela ngempumela, kubebuhlungu usubona osowenu sebenyukele kwelinye izinga wena lokhe udinda ndawonye okofudu esesaba ukuhamba ngesikhathi ilanga likaMpandula likhipha imikhovu etsheni. 

Kuzitshudeni zonke ezibhalayo imihloliso ngithi kini uNkulunkulu alikhokhelele libhale kuhle lingatshaywa luvalo, lintshantshaze elalikufundiswa phakathi komnyaka ukuze libe lekusasa elihle. Ngilifisela inhlanhla yamaSwazi.

Ayixabene.

0714355641

Share This:

Sponsored Links