Uncategorized

Phos’ elakho…Imnandi imota yegola malume?

18 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Phos’ elakho…Imnandi imota yegola malume?

uMthunywa

Silo Mehleli Dube

KWATHI kuzwakala ukuthi uNdabazikayise uyeza evela eGoli kwajabula wonke umuntu lapha ekhaya ngoba wayeseyisihuhumba esengumnikazi wenkampani, etshayela izimota ezibelethe amasondo, ontanga abathi ngamalethesti.

Ekukhuleni kwakhe uNdabazikayise wadonsa nzima, phela unina wayemzele esesesikolweni, waqhubeka ngezifundo wayakwendela kwenye indoda eyahle yakubeka kwacaca ukuthi nxa efuna umendo katshiye umntanakhe ngakibo.

Lakanye wamtshiya ezandleni zikagogo wakhe, kulomalume owayehlala lapha ekhaya. Kumalume, uNdabazikayise waphenduka isigqili, lenhlamba wayezihola imihla ngemihla, abantwana bakhe baphathwa njengamaqanda bengayi lenkomeni ngitsho lokuya thelela isivande, konke lokhu kwakumelele uNdabazikayise, wayephathwa ngochuku, ngoba bethi uyise abamazi, njalo ufana legola elidla amaqanda angasiwalo.

Wayethi nxa esethetha umalumakhe uzwe ethi “isihlobo sami ngunyoko hatshi wena ngingakubamba ngikutshwabhanise ngikujikele kumfula ugwembe udliwe zingwenya kungabindaba zalutho aze atsho langolimi lwabondlebe zikhanyi langa ethi it’s just a privilege not a right ukuthi sikugcine lapha”.

Wayebhaxabulwa noma nje engone lutho, kuthe sekumele aye esekhondari kwathiwa akusela mali noma nje inkomo zazidlana uboya njalo ziseluswa nguye. Wazonda uNdabazikayise wabhekisa amabombo eMzansi, ngenxa yokuthi wayejwayele ukusebenza kanzima, wafika waqhatshwa ngomunye umlungu owayelenkampani yokunusela, emzwela ngoba emncane wayemthuma lapha lalaphaya.

UNdabazikayise ngumuntu owayekhaliphile washesha wabamba konke okwakusenziwa ngumlungu, kuthe umlungu esethatha umhlala phansi wamtshiyela inkampani yasala isingeyakhe yaqhela ngamandla. Kulapho athi efika ekhaya ehamba nge D4D wamkhumbuza umalumakhe ukuthi wayembiza gola, yikho wambuza wathi imnandi imota yegola.
Ayixabene.

Umlobi uthinteka ku: 0714355641

Share This:

Sponsored Links