Uncategorized

Phos’ elakho: Hlolwa igazi ungakasuki . . !

26 Mar, 2020 - 00:03 0 Views
Phos’ elakho: Hlolwa igazi ungakasuki . . !

uMthunywa

Meheli Dube

Ekuzalweni komntwana kujabula abazali bomntwana kanye labosendo, batshaye umpululu ziphume izipho kukhungwa usane. 

Lezinsuku ngenxa yokubhaha kwemikhuhlane yemacansini engelaphekiyo njalo efaka impilo yomntwana lonina engozini, abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi umuntu engacabanga ukuba lengane ahlolwe igazi esibhedlela ukuze athole izeluleko eziqondileyo.

Kuvamile emadodeni amanengi, ukungafuni ukuyahlolwa igazi kodwa ukuzala bekufuna. Phela inengi liyabe lidliwa yisazela, ngoba izenzo zabo zokungathembeki bezazi. Awufukamele umkhuhlane umuntu, athule cwaka okofudu ocatshe ewatheni ezwe iqhude lensingizi likhala.

Ngenxa yokuthi omama ngomdabuko kumele balalele obaba angazabe esenqaba lengubo loba engelaqiniso lesimo somkakhe loba kukhona okunye ayabe ekusola, kwesinye isikhathi lempawu zegcikwane ziyabe sezikhanya kodwa atshaye embe phansi umuntu oyindoda ngoba ethi umuzi ngowakhe, kukhala esakhe isicathulo akatshelwa muntu into yokwenza.

Abanye obaba ngabathi bangasola ukuthi mhlawumbe bangabe sebelalo igcikwane sokutshone omunye abake bazwana labo, ngenxa yokungafuni lokwesaba ukuyahlolwa azale ngapha langapha ethi nxa elomkhuhlane uzaqala ngokubanjwa ebantwaneni, engazi ukuthi wenza isono, khuluma isimo sakho uzale umntwana, omongikazi sebabalawo amaphilisi okuthundubeza leligcikwane.

Hamba uyehlolwa igazi, ungabi lolunya lwendlondlo elophaphe ekhanda eluma inkomo ezintathu zife ingasoze izidle inyama. Ayixabene.Umlobi uthinteka ku-0714355641

Share This:

Sponsored Links