Uncategorized

Phos’ elakho: Hawu, sebefonela loNkulunkulu!

07 Mar, 2019 - 00:03 0 Views

uMthunywa

Mehleli Dube

NGIKHULA kwakuthi mhla kuvuka kuyiSonto wonke umuntu ekhaya wayevuka ekuseni ageze abemuhle, kukhuhlwe leminkenke, siqede siye enkonzweni. 

Wawuthi usubucwadlana uthule uthi zwi uzwe kuzwakala ilizwi lika mfundisi etshumayela kumbe ethandaza. Nxa kukhulekwa abazalwane babekhothamisa amakhanda bacimeze kusenzelwa ukuthi ungaphazamiseki ubone ulutho olungakuqumbaqumba ucine uqhunsula uhleko umfundisi ephakathi kokucela eNkosini. 

Lezinsuku kuvamile ukuthola umfundisi ethwele umakhalekhukhwini wakhe, emi phambi kwebandla ethi ufonela uNkulunkulu, angazi udayila ziphi inombolo. Ye, bangatsho bathi zinengi indlela zokukhuluma loMdali, kodwa singaphambuki kangako kundlela zokukhuleka esazifundiswa ngotitshala besontweni sisakhula (Sunday school). 

Inguquko ayibe khona, njengoba nje le-technology iguqula izinto njalo nje. Nxa singena endlini kaNkulunkulu asicitsheni ukwenzela ukuthi singaphazamiseki nxa usuthe wagqoka umoya wobuThixo, ubusuphuma emoyeni ungene enyameni, ucine ungasalizwa kuhle ivangeli leNkosi.

Enye into esuka idukude umoya wami yikuthi inengi labafundisi lezinsuku bagijimela ukuvula amabandla abo. Lezikolweni zobufundisi inengi alisalugxobi umuntu umane uzwe kuthiwa uselebandla lakhe.

Inengi labo sebethatha ivangeli balenze esingathi ngesilungu yi-source of livelihood kulokuthi umuntu atshumayele ozwayo ezwe. Ngokuhamba kwesikhathi akumangalisi ukuzwa kuthiwa kulabafundisi asebethengisa ilizwi leNkosi. 

Ingqobe engikutshiyela yona yikuthi uNkulunkulu ngowakho, mkhonze ngendlela ekujabulisayo ungalandeli indlela zabanye funa uphume emfolweni kaThixo. Ayixabene

0738305027.

Share This:

Sponsored Links