Uncategorized

Phos’ elakho: Bathi izulu linengi lonyaka!

03 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
Phos’ elakho: Bathi izulu linengi lonyaka!

uMthunywa

Mehleli Dube

Izanuse zezulu zithi linengi, ngitsho ezomdabuko labo ababona ngezomumo womkhathi, zindaba ezinhle lezo kubalimi, ngoba sokumele kufinqwe izidwaba wonke umuntu abe matasatasa ebamba lapha lalaphaya, phela indlala yalonyaka ibhahile, njalo ifundise abantu ukuthi ocupha esiphaleni sakhe ungcono kakhulu.

Kubuhlungu phela ukuthenga impuphu njalo uphinde uthengele lezifuyo isikuba. Lokudla akade kuholiswa abantu bekungezi ngemfanelo, bekuphuza kwesinye isikhathi uthole abantu sebeyatha ngendlala, lokhu lumkhuhlane we-Covid-19 ubhahile, kusenza ukuthi ukuhamba umuntu ayosela kube lukhunyana.

Ngilethemba lokuthi njengoba inyanga kaMpandula isiqalisile wonke umuntu useqalisile ukulungiselela. Ngezwa esinye isanuse somdabu sithi ungezwa insingizi zikhala ngesikhathi somqando zihlola lona izulu njalo ungabona lezivunguzane ziphakama ziqonge emoyeni siyisigaqa, wazi ukuthi liyothi ekusewuleni kwalo liyompompoza, uzwe abantu sebekhala bethi mhlawumbe uMdali usekhohlwe lapho afake khona izihluthulelo.

Bona abafundele ukubona ngezomkhathi bathi lonyaka kulo La Nina onguye ovame ukuhambisana lezulu. Thina asihlabe phansi ngedolo sikhulekele ukuthi baboniswa okuyikho ngoba phela, ayinhle impilo kungela manzi, izambuzi emadolobheni besezinuka phu ngoba kungela manzi okugwedla okungabangela imikhuhlane engeke senelisa ukuyivika.

Laba thola izindawo emapulazini sicela lidonse ngamandla ukwenzela ukuthi kumnyaka ozayo singakhali ngendlala, lemikhuhlane iyavikeleka nxa sisutha. Asisutha. Abasemadolobheni sithumele abasemakhaya inhlanyelo, ukwenzela ukuthi badonse ngamandla ngoba bona belezindawo ezinkulu zokulima.

Ungahlalela izandla wekele ukulima uthembe isondlo sikaHulumende, uzokudla inqweqwe zomlomo, ngoba nxa kuthe kwaphuza ukubuya, uyabe ucupha esiphaleni sakho.

Indlala yinto embi, wawubone inkonyane nxa isuthi igijima, iqolosha iphakamise umsila lamehlo ecijile, kodwa nxa kulambile ufica kumdambiyana kusehluleka lokukhala. Emzini okulanjwa khona akula kuthula ngoba indlala ngumabasela ulaka, ungaphoxwe muntu. Aline sisadalale sivuthise sikhombe ngophakathi.

Ayixabene.

Umlobi uthinteka ku: 0714355641

Share This:

Sponsored Links