Phos’ elakho Bambhadale ngotshwala!

13 Jan, 2022 - 00:01 0 Views
Phos’ elakho Bambhadale ngotshwala!

uMthunywa

UGOLOGO yinto yokuphuza lizilibazisa, abanye basuke baphuze kuze kweqe, uthole umuntu wakhona nxa engaphuzanga umfice eqhuqha, eseledumbe esehluleka  ukubamba loba yini, kodwa angavela athi kha liphele idumbe uthole lokujabula sekutshengisela ebusweni. 

Ungakhangela inengi lentsha yalamuhla baphuza ugologo baze bazikhohlwe lesikhathi sokuthi ashele intombi abaselaso ngitsho lesokugeza, umuntu ulala ebuxaphile avuke ebuxapha. 

Ukhona umfana wami uDanisile uyabuthanda utshwala, ngikhumbula kwelinye ilanga wayesebenzele omunye umama wathi emtshela ukuthi khona ezakuya ebhanga ayomthathela imali yembadalo, yena wakubona kumphuzela wezwakala esithi kungangcono angene esitolo amswayiphele utshwala obulingane lemali akade ezayihola, lakanye wenze njalo lumama watshona umfana eselunama engazi lokuthi abambe kuphi ayeke kuphi. 

Banengi abazifica besesimeni sika Danisile ngoba inengi lentsha seyazidela mhlawumbe kusenziwa yikungami kuhle kwezomnotho. 

Ungabathola ontanga sebekumavuzu, imidlalo yabo kuyabe kuyisisanasana umtshado wezinja,uthole bematasatasa sekukompunzi idla emini. 

Ngikhumbula ngibona omunye untombazana sebumphandlile esehamba ehleka yedwa esebophele isicathulo okhalweni, okungabafana sekulokhu kumngqwethela kusenza angani kuyamsiza kanti kumelele ilanga ukuthi litshone besekuzithaphuzela, kumtshitshana ngoba engasakwazi lakwenzayo.

Utshwala buyaluphazisa ingqondo ungabuthanda kakhulu,ucina usuyigqili sotshwala, lesikhathi sokwenza okunye uyasiswela ngoba usubona angani ukuhlala udakiwe kungumuthi.

Uqaphele ungabuthanda kakhulu bazakubhadala ngotshwala. Ayixabene. Mehleli Nkunziyembongolo Dube 0714355641

Share This:

Sponsored Links