Uncategorized

Phos’ elakho: Bakhala ngeholo . . . !

22 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Phos’ elakho: Bakhala ngeholo . . . !

uMthunywa

NGIKHUMBULA ngisafunda izisebenzi zonke zikaHulumende zazihlonitshwa, lofuna ukugobisa umthetho esesaba ngoba esazi ukuthi kulelihlo likaHulumende.

Abasebenza kumankampani azimele wodwa bona, babehola ngengowane, lalapho umuntu ekhuluma laye azibuthe uthole esengenwe ngamakhaza engani yisikhukhukazi esifukamele amatsiyane aso sisesabela intshongolo yebusika.

Lamhlanje inengi lezisebenzi seziyinhlekisa zidelelwa langubani, ngenxa yeholo lazo eliphansi, zikhala njalonje zifuna ukukhwezelwa iholo kodwa phinde, noma likhwezwa kuba ngumthonselanyana, imvimbi kaMpandula.

UDlomo umdala wami ongusomabhizimusi wathi inkinga ngokuqhatsha inengi lezizalwane zakwelakithi yikuthi sebangenwa yibusela, ungaze umholise imali ezwayo uyabe ngapha ngasese ekutshontshela wena mnikazi webhizimusi ucina ususiwa yena ephila kamnandi.

Ungakhangela zinengi izisebenzi ezibovula ngobuncane beholo kodwa ukuthi batshiye yinkani benze okunye, ungafika endaweni ezinengi emahofisini uzathola omunye ngothengisa lokhu lalokhuya okungokwakhe, umsebenzi uqala ubekwe eceleni, kungaba kusezikolweni ufica umbalisi sekungani yile ebizwa ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga (a moving tuck shop) ethengisela abantwana okumele abafundise.

Zibuze ukuthi othenga kakhulu nxa engabhalanga izifundo zangekhaya (home work) angasemcala na yena ekwazi mhlophe ukuthi likhasimende lakhe, uvele abheke eceleni ngoba engafuni ukuphazamisa ibhizimusi lakhe, abanye ngabanika abafundi ukuthi kube yibo ababathengiselayo.

Ungakhangela kwezinye indawo abasebenzela kugatsha lwabozomthetho bacina besiba lobungane lezigelekeqe, ngitsho abafana lamasela ezifuyo, ngoba bathi bayabadlisa ngapha izakhamizi zikhala ezimathonsi. Ungakhangela njalo emisebenzini eminengi sekukompunzi edla emini ufica umuntu ematasatasa esenza okungafanelanga ngenxa yeholo abathi liphansi.

Ayixabene.

Umlobi ungamthinta kunombolo ezithi: 0714355641

Share This:

Sponsored Links