Uncategorized

Phinde ubabone abantwana . . .!

30 May, 2024 - 00:05 0 Views
Phinde ubabone  abantwana . . .!

uMthunywa

KWATHI mhla kusehlukana umngane wami omkhulu uDingindawo loTholakele umkakhe, impi yamaJuda isala phansi.

Wajikijela imbiza, imiganu lencwadi yomtshado wayithatha uTholakele wayidabudabula wayayiphosela esambuzi. Wayefinqe lezidwaba etshengisa ukuthi ufuna ukulwa okwenkunzi yenyathi ixotsha ithokazi elidabuleyo.

Wapakitsha impahla zakhe lezabantwabakhe abathathu zagcwala izikhwama kwakungani yizikhwama zabeLungu labana ababuya eFolosi bezobona impophoma zamanzi lenyamazana zeHwange National Parks.

Ngakhumbula mhla betshadayo babecwebezela bebahle, beqabujana betshintshana indandatho phambi kukamfundisi labantu kwakhala imipululu, phela babetshadela endaweni esezingeni eliphezulu kwenye ihotela enkulu koBulawayo.

Lelolanga lokwehlukana kwabo imipululu yelanga lomtshado yaphenduka inhlamba ezesabekayo engingeke ngazibhala lapha. Kwakuqanjwa loba yisiphi isitho somzimba ngenxa yokuthukuthela.

Yikho lapho engakholwa khona ukuthi umuntu angazonda uyatshintsha umbala ngoba uTholakele ngangimazi ebomvana kodwa ngalelo langa wayengani umnyama okwemamba elophaphe ekhanda. Sithe lokhe sisazama ukubhula umlilo mina lomfowabo kaDingindawo kanti asibuzanga elangeni,  sezwa pipi imota egedini kwaphuma iziqhwaga ezintathu zangena endlini zathwala izikhwama zonke zikaTholakele zafakwa emoteni laye wangena wezwakala esithi phinde ubabone abantwana.

Sama sazikhangela iziqhwaga lezi zizenzela umathanda phela ingalo zabo kwakungani zipontshiwe kwakungani ngezika Mike Tyson kudala kwakhe. Wahamba uTholakele singazi lokuthi uyangaphi, kuthe umkakhe esedingisisa kubazali bakhe labangane ngemva kwensuku ezintathu wezwa kuthiwa seseNgilandi uhambe labantwabakhe.

Kwakungathi uyaphupha, uthe esiyabuza esikolo lapho okwakufundisa umkakhe bamtshengisa incwadi zakhe zokutshiya umsebenzi ngesiphangiphangi, kulapho okwabuya khona amazwi wokuthi phinde ubabone abantwana.

Wezwakala ekhuluma yedwa esithi abantwabami baphenduka intandane ngisaphila, pho leyo Ngilandi ngizayifikelwa ngubani njalo ngizamdinga ngithini njengoba inkulu futhi kumele wehlukane lezinkulungwane zamadola eMelika ukuthi uyefika khona.

Ayixabene.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds