Pheka loMaMoyo: Iphudingi yama apuli (apples) lenhlama

08 Oct, 2015 - 10:10 0 Views
Pheka loMaMoyo: Iphudingi yama apuli (apples) lenhlama

uMthunywa

Kuhle ukuzenzela iphudingi yakho lawe ekhaya lakho udle ukholise lemuli yakho. Yikho ke ukupheka loMaMoyo lokhu. Ama apuli (apples) uzawathenga ezitolo nxa ungelawo esivandeni sakho njalo lakho konke okudingakalayo ekwenzeni iphudingi yakho kukhona ezitolo.

Okudingakalayo
i.    Ama apuli okupheka angu 6 la yila alombala oluhlaza (green apples)
ii.    Inkomitsho yetiye yamanzi aqandayo
iii.    Ingxenye yenkomitsho yetiye yetshukela
iv.    Ingxenye yokhezo lwetiye impuphu ye cinnamon iyathengwa layo.
v.    Umhluzi ovela kungxenye yelemoni kumbe ingxenye yokhezo lwetiye i-vannilla essence.
vi.    Iphepha lokuvala (aluminimum foil)
vii.    Ifulawa inkomitsho ezimbili
viii.    Imajarina ngokhezo ezimbili zokudla, isawudo, itshukela, ilembu elihlanzekileyo, amanzi aqandayo, imvubela (baking powder) ngekhezo zetiye ezimbili.
ix.    Umganu wokuhlanganisela, iphini loku hlanganisa, umganu wokubhekhela, isitofu esile-oven, uchago, i-custard powder yokupheka i-custard.

Ukuhlanganisa inhlama
i.    Qala ngokukhupha indandatho zonke eziseminweni yakho uzibeke laphaya.
ii.    Geza izandla ngesepa engelaphunga zesule ngelembu elihlanzekileyo elimhlophe nke.
iii.    Thatha ifulawa ngenkomitsho ezimbili uhlanganise lemajarina
iv.    Thela itshukela lesawudo uhlanganise lemajarina
v.    Thela itshukela lesawudo uhlanganise, hlanganisa ngeminwe yezandla zombili kuze kube yimvuthuluka sibili.
vi.    Khathesi thela amanzi aqandayo uphinde uhlanganise lemvubelo baking powder.
vii.    Cubacuba uhlanganise wenze inhlama eqinaqinqleyo ibeke laphaya inhlama.

Ukupheka iphudingi yama apuli
i. Gezisa ama apuli okupheka angu 6 wesule ngelembu elihlanzekileyo. Sika ama apuli ngalinye ngalinye phakathi laphakathi.
ii.    Khupha intanga lemixhebana yaphakathi kwama apuli ukhuphe lamakhasi, sika ama apuli izincezu ezingangomunwe aze aphele.
iii.    Thela amanzi aqandayo emganwini wokuphekela omkhulu ohuqwe ngemajarina
iv.    Faka izincezu ngazinye ngazinye zize ziphele zibeke ngobungcitshi bakho lezi ncezu zenze zelekane kancane.
v.    Thela itshukela ngesilinganiso osiphiweyo kumbe leyo oyithandayo wena vuvuzela impupu ye cinnamon ubusuthela umhluzi we-lemon.
vi.    Faka inhlama oyenzileyo phezulu kwa ma apuli asemganwini wokubhekhela. Yendlale ithi cilikitshi, vala ngephepha le aluminimum foil nxa kungela sivalo.
vii.    Faka umganu ku oven etshisa okoyi 225f bheka okwehola elilodwa lengxenye.
viii.    Nanzelela ukuthi umganu wakho awugcwalanga kakhulu ngoba iphudingi iyakhukhumala.
ix.    Yekela ku oven ize ivuthwe.

Ukudliwa  
Phakulula ku dessert bowl isatshisa uthele i-custard phezulu layo etshisayo imnandi njalo isuthisa nti. Zikholisele nguwe ophekileyo.

Share This:

Sponsored Links