Pheka loMam’ uMaNdlo: Akuzwe umxhanxa olethanga

24 May, 2018 - 00:05 0 Views
Pheka loMam’ uMaNdlo: Akuzwe umxhanxa olethanga

uMthunywa

Sevuthiwe phela amajodo, sokudliwa umxhanxa lesijeza emizini ehlukeneyo. Inengi selijayele ukupheka umxhanxa wejodo kuphela ngithi kengilizwise lo olethanga, uyasala uthoba ulimi phela.

Okudingakalayo

– Igwadla eliphekiweyo
– Ijodo
– Amanzi
– Itshukela
– Ithanga
– Uphehlo
– Imbiza

Ukupheka

– Sikelela ijodo kanye lethanga lakho kube yiziqa ezincane ukhiphe lentanga lamagebhezi.
– Faka ijodo lakho embizeni uthele amanzi amancane nje angaba yingxenye yenkomitsho ufake emlilweni.
– Kwekele kuxhwathe sibili, nxa amanzi ephela kungakavuthwa thela amanye njalo ube usenza uphehla kuze kuvuthwe.
– Nxa ijodo selizavuthwa faka ithanga lalo lixhwathe kuze kuvuthwe, kuphehle sibili okuzwayo kuze kuhlangane.
– Faka igwadla lakho eliphekiweyo ufake letshukela ngokuthanda kwakho uphehle njalo.
– Vala imbiza yakho ukwekele kuxhwathe njalo kuze kuhlangane kuhle igwadla lejodo, kuyabe sokuvuthiwe-ke lapho

Ukudliwa
Umxhanxa uyadliwa loba ngasiphi isikhathi kodwa inengi lithanda ukuwudla emini lantambama. Njalo uhlabusa nxa umuntu sethe wawekela waphola awudle suqanda.

Share This:

Sponsored Links