Uncategorized

Ondofa abagqoke amasudu fe . . . Benza i-party emzini wami

08 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Ondofa abagqoke amasudu fe . . . Benza i-party emzini wami UMnu Maxwell Caleb Kadenge

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
KULEMULI yakoMurehwa edliswa imbuya ngoluthi ngotikoloshi, amakhanka, omangoye kanye lenyoka okufika kugcwale phamu kwenze umathanda endlini okucina kubangela ukuthi bamuke.

UMnumzana Maxwell Caleb Kadenge oleminyaka yokuzalwa engu-45 ohlala ngaphansi kwenduna uMangwende ubike ukuthi imuli yakhe ayila kuthula ngotikoloshi asebezenzela umathanda emzini wakhe.

Ubike ukuthi otikoloshi abangabafazi bafika emzini wakhe bekhokhelwa ngowesilisa ohlala egqoke isudu kanye lethayi, “olendevu ezimhlophe nke njalo ezinde ezifika esiswini.” Kubikwa ondofa laba nxa ziqansile babonakala besenza usabhenqu egumeni lemuli yakoKadenge.

“Abantwabami abangamankazana sebabaleka ngoba besenziwa abafazi ngotikoloshi laba, lonkosikazi kangiselaye wangibalekela,” kuchaza uMnu Kadenge.

“Lapha ekhaya kubuya omangoye abanengi bagcwale indlu yonke kuthi egumeni kuyabe kulabotokolotshi. Kubuya kukunengi kuhlabela kukhokhelwa yilokhu okuyindoda okuhlala kugqoke amasudu. Kwesinye isikhathi kuyangena endlini kumbe kugade phezu kwendlu kuhleka njalo kuhlabela size sicine sibaleka.

“Kwandise ukudlalela engcwabeni likamama owayebizwa ngokuthi nguGogo uJesca Fusire Kadenge, ingcwaba leli lingemva kwendlu yethu.

Uthe kwezinye insuku nxa bevuka kuyabe kulenyawo kanye lengcekeza yamakhanka egumeni.

UMnumzana Maxwell Kadenge uthe kwezinye izikhathi uyezwa inyoka zikhala endlini yakhe nxa kungaba sebusuku.

“Lapha sengisele lomntanami ongumfana lobaba, abanye bonke babaleka. Asilali, endlini kuyabe kuhambahamba abantu esingababoniyo kodwa bekhuluma.

UMnu Kadenge ubike ukuthi abantu emulini yakhe bayaphela besifa, kuthiwa bayaphela igazi okucatshangelwa ukuthi bamunywa ngondofa labo.

“Emulini sazalwa singu-8, sesatshiywa ngabahlanu sesisele sibathathu, bonke abafayo kuthiwa bamunywa igazi yinyoka labondofa. Sizwa kuthiwa kulodiwo olugcwele igazi esilimunywayo kanye lelabanye abafayo,” kuchaza uMnu Kadenge.

Engcwabeni likaGogo uKadenge, lapho okudlalela khona inyoka lamakhanka, kubikwa wawa wafa ngemva kokuba ebone inyoka ithe daca emzini wakhe.

“Angikwazi kumbe izinto lezi ziyezwana kodwa ngangizibone zihamba zonke. Utikoloshi ogqoka isudu uyabe ephambili, omangoye abanengi bayabe bephakathi kuthi amakhanka kanye lenyoka kuyabe kulandela emuva.

“Nxa ungazama ukubaleka uyaphela amandla uwele phansi, akula lapho ongaya khona kuze kuzihambele,” kuchaza uKadenge.

Indoda le ibuye yathi kwesinye isikhathi iyabona amakhanka ephuma endlini yakhe lomntanakhe.

“Ngangisebenza umsebenzi omuhle kuHulumende, kodwa sengaphelelwa ngumsebenzi konke lemali. Sengathengisa impahla ngizama ukuthi sithole uncedo. Ubaba wami uLazarus Kadenge ukhona kodwa akulancedo angangipha lona.”

UMnumzana Maxwell Kadenge uthe indlu yakhe elamakamelo amahlanu isiyisigaba sabondofa.

“Kwezinye izikhathi uyababona besilwa, mhlawumbe kuyabe kuxatshanwa ngoba behluleke ukwabelana inyama yabantu asazi ngoba lapha esigabeni kuyafiwa. Kukhanya otikoloshi laba badlela inyama yabo yabantu lapha,” utshonjalo.

Uthe kwezinye insuku egumeni kuvuka kugejwe amagodi kulenyawo zamakhanka abacina bewagqibela.

“Otikoloshi laba bafuna igazi labantu elifakwa phakathi kodiwo okubikwa lihlala lelinye ilunga lemuli eliseduze.

“Kukhanya kulesihlobo sethu esahamba sayadinga umuthi wenotho kungakho umuthi lo usuphenduka ufuna ukubiselwa lenotho enengi.”

UMnu Caleb Kadenge uthe kulabaphurofethi abake bafika emzini wabo befuna ukubanceda basuka sebecela ezinyaweni ngemva kokutshaywa ngotikoloshi laba.

“Abaphurofethi abathathu abake bafika lapha bahlangana lotikoloshi omkhulu ogqoka isudu olendevu ezinkulu. Utikoloshi lo wayephenduka ebatshaya okumangalisayo esondela kibo okwenza abaphurofethi laba babaleka baze batshiya izembatho zabo zesonto,” utsho njalo.

Indodana yakhe, uRodney Kadenge (24) ugcizelele esithi, “Kwezinye izikhathi siyatshaywa size sehluleke ngitsho lokuvuka yizinto esingaziboniyo.”

UMnumzana Lazarus Kadenge (90) ongusobhuku uthe indaba yabotikoloshi bayayizwa ikhulunywa ngabafowabo kodwa yena akukho akwaziyo.

“Kusukela ngomnyaka ka1954 ngingena ibandla leSeventh Day Adventist kungakho kangenzi okwemithi. Kodwa ngingagula ngiyenelisa ukucatshwa. Unkosikazi wami wabhubha ngo2011,” utsho njalo.

Share This:

Sponsored Links