Uncategorized

Omama kumele babukeke

23 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Omama kumele babukeke

uMthunywa

NGITHE ngigade imota ngisiza emsebenzini ngeviki ephelileyo ngezwa omunye ubaba esithi: “Uyazi omama bayangimangalisa, uyabona umuntu lamuhla ufake okunye ekhanda kusasa sokungokunye, lokuthi bazihluphelani ngiyadinga ngiswele ngoba nxa uvele umuhle umuhle, nxa umubi umubi.”

Waqhubeka lubaba elokhu ekhuluma ngayo indaba yabomama lamakhanda abo egcizelela ngokuthi khonapho into zakhona ezifakwa ekhanda ziyabiza hatshi okokudlala.

Ngathi ngiyakukhangelisisa ngabona ukuthi ubaba lo ukhuluma ngenhliziyo ebuhlungu, mhlawumbe unakabantwabakhe uyahuquluza imali esiyalungisa ikhanda lakhe ukuze phela laye abukeke nxa ephakathi kwabanye.

Ngamlalela lubaba elokhu ekhuluma esiyaphambili evumelana lomunye ubaba ayehlezi laye ngaze ngafikelwa ngumbuzo wokuthi kambe khona kuvele kuqakathekile yini empilweni ukuthi umama atshise inwele kumbe eluke ngendlela ezitshiyeneyo ukuze aguquke isimo sakhe.

Omama abanengi bathi kuqakathekile ukuthi amakhanda abo abemahle ngoba bangekela ukwenza lokhu bacina bekhanya bedubeka ngoba ikhanda lingalungiswanga kuhle.

Phela uyafica umuntu esedubekile ukuthi uzafakani ekhanda aze eboleke imali yokuthi ayekweluka kumbe ayelungisa.

Omama abanengi kabalandaba ukuthi indlela afuna ukweluka ngayo ibiza malini ngoba bezimisele ngamakhanda abo.

Bathi kumele kube lomehluko omkhulu phakathi komkakhe laye njalo umehluko wakhona kumele ubesekhanda.

Yebo kambe vele umuntu ongumfazi lendoda akufanani kodwa phela owesifazane kumele akhanye ukuthi ngumama ozithandayo ngokulungisa ikhanda lakhe.

Abanye omama baze babone kungcono ukuthi abantwana batshebe ngemibhida kumbe uchago kulokuthi ikhanda lakhe libe ngelingabukekiyo.

Inina lomuzi kumele lithande ukugeza njalo lekhanda lalo kumele lilungiswe libe lihle ukuze kukhanye ukuthi ugezile.

Kukhona abanye njalo abalombono otshiyeneyo ngendaba zokulungisa inwele abathi bona ukubukeka komuntu ayisikho ukubukeka kwekhanda.

Okusemqoka yikuthi umuntu ugezile njalo wembethe impahla ehlanzekileyo.

Bakhona njalo abazithanda belenwele zabo zomdabuko.

Share This:

Sponsored Links