Uncategorized

Olunye udubo siyazidingela!

15 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Olunye udubo siyazidingela!

uMthunywa

OMUNYE umuntu umbona ngokuthwala imikhono ekhanda, abihle ezimathonsi, aze aphumisele athi okwakhe ngokwezandla ngabe ngokwenyawo ngabe uyabaleka aze ayowela ngale komhlaba.

Inengi labantu lidla luklubhu ngenxa yobuvila lokuzikhukhumeza. Lezi zinto zombili ungekela ukuziqaphela zingadlisa imbuya ngothi, uhlupheke emhlabeni uze uhlekwe lazinyoni, lemidlwembe ithi nxa isitshaya imikulungwane isuthi izikhumba zamazinyane aphunziweyo ucabange ukuthi mhlawumbe ithunyelwe kuwe.

Akula muntu othanda ukusondelelana levila voxo ngoba isikhathi sonke lihambela muva, yikho kwaze kwathiwa ehambela muva ibanjwa yizinja. Kanengi ivila likhala ngokuzondwa lokuloywa, kungaba kusemsebenzini ukhuthalela ukuzishwashwata izindaba.

Nxa engumalukazana ziyatsha izitshebo lokhu kumiwe eseyeme umduli esebambe lomthanyelo ngesandla sokhohlo, lenkophe zingagezwanga lokhe ekleze impisi. Khona kungahlangana ubuvila lokuziphakamisa (pride) vele wazi ukuthi lowomuntu ufana nje lomuntu ofileyo, ngoba uyabe esehluleka ukuzehlisa abone solinye labanye, ukuze babambisane indima, bacine bemekela enhlahlatha ngeganga aze ayokhilikithela ewatheni ahluzuke amaqakala.

Abanye ngasebalahlekelwa ngumendo ngenxa yabo ubuvila uzwe sebeqambela obabakazi babo amanga bethi bayabaloya, kanti cha behluleka nje ukwenza okwenziwa ngabanye abantu noma kungeke kufane xathu zama lawe, ngesikhathi sezulu lawe lima, hatshi ukubhoda ngentango zabanye usucela amakhabe, ngoba nhlomunye bazakunika umkiliwane, uzonde ukhukhumale okonanane otshopolwa zinkukhu.

Lapho ongazi khona buza, uzehlise bakweluleke ungene emfolweni udonse labanye, phela usondo lwemuva lunyathela oluphambili.

Ivila likhala ngakho konke, phela ngithemba labathakathi sebahlakanipha abasaloyi mavila, kambe bona uthi yibo abangafuna undofa okulivila ngithemba sebeloya abakhutheleyo.

Zehlise ulahle ingubo uyolunqoba udubo.

Ayixabene.
0714355641

Share This:

Sponsored Links